Kontakte

ADRESA: “Bookstore”, Blv. Zogu I-rë, Tiranë Orari: 07: 00-23: 00 Fakulteti i Mjekësisë  Rr. Durrësit, Tiranë  Albanian University  Tel./Fax. +355 42 223562 Rr.Kajo Karafili, Tiranë  Albanian University  Tel./Fax. +355 42 266374 Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Adresa 1 Read More

Rregullure e Bordit Administrativ

 RREGULLORE “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E BORDIT ADMINISTRATIV”   Neni 1 Me këtë Rregullore, përcaktohen rregullat mbi mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Bordit Administrativ të Albanian University (këtu e në vazhdim AU), organizimin e mbledhjeve, kryesimin dhe vendimmarrjen, zbatimin Read More

Rregullore e Senatit Akademik

         RREGULLORE “MBI ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SENATIT AKADEMIK”    Neni 1   Senati Akademik është organ kolegjial vendimmarrës në nivel Universiteti. Veprimtaria e Senatit të Albanian University (këtu e në vazhdim AU) mbështetet në ligjin nr. 9741 date Read More

Pse Albanian University?

Albanian University (AU), prej më shumë se një dekade është pjesë e denjë e institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri, duke kontribuar në formimin profesional dhe intelektual të elitave të vendit tonë. Ne ofrojmë, të paktën 10 arsye të Read More

Bordi i Administrimit

Bordi i Administrimit është organi më i lartë kolegjial administrativ, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit të arsimit të lartë, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të tij.  Bordi i Administrimit të AU ushtron këto kompetenca kryesore: garanton qëndrueshmërinë financiare Read More

IT

LABORATORËT KOMPJUTERIKË DHE AKSESI NË SISTEMIN E KOMJUTERAVE Përveç sallës së studimit, që është e lirë për studentët, Albanian University ka Laboratorë të pajisur me teknologjinë më të fundit multimediale. Studentëve të të gjitha viteve, në çdo godinë të Universitetit, Read More

Libraria

Libraria Universitare u krijon studentëve lehtësira në pajisjen me literaturën e nevojshme për gjatë viteve akademike si dhe me materiale të tjera plotësuese. Kjo librari fuksionon jo vetëm për studentët e Albanian University, por çdo kush mund të ketë akses Read More

Biblioteka Online

Pasurim tjetër të literaturës përbën edhe lidhja online me biblioteka ndërkombëtare.Katalogu elektronik për përdorim në bibliotekë është i sistemuar dhe i klasifikuar sipas departamenteve. Në portalin www.portal.getty.edu ofrohen rreth 100.000 volume librash të vëna në dispozicion nga një sërë universitetesh Read More