Libraria

Libraria Universitare u krijon studentëve lehtësira në pajisjen me literaturën e nevojshme për gjatë viteve akademike si dhe me materiale të tjera plotësuese. Kjo librari fuksionon jo vetëm për studentët e Albanian University, por çdo kush mund të ketë akses Read More

Biblioteka Online

Pasurim tjetër të literaturës përbën edhe lidhja online me biblioteka ndërkombëtare.Katalogu elektronik për përdorim në bibliotekë është i sistemuar dhe i klasifikuar sipas departamenteve. Në portalin www.portal.getty.edu ofrohen rreth 100.000 volume librash të vëna në dispozicion nga një sërë universitetesh Read More