Libraria

Libraria Universitare u krijon studentëve lehtësira në pajisjen me literaturën e nevojshme për gjatë viteve akademike si dhe me materiale të tjera plotësuese. Kjo librari fuksionon jo vetëm për studentët e Albanian University, por çdo kush mund të ketë akses Read More

Biblioteka Online

Pasurim tjetër të literaturës përbën edhe lidhja online me biblioteka ndërkombëtare.Katalogu elektronik për përdorim në bibliotekë është i sistemuar dhe i klasifikuar sipas departamenteve. Ne bibloteken on line www.questia.com ka rreth 36.828 volume librash në total. / 8.471 Revista Shkencore./ Read More