IT

LABORATORËT KOMPJUTERIKË DHE AKSESI NË SISTEMIN E KOMJUTERAVE Përveç sallës së studimit, që është e lirë për studentët, Albanian University ka Laboratorë të pajisur me teknologjinë më të fundit multimediale. Studentëve të të gjitha viteve, në çdo godinë të Universitetit, Read More

Libraria

Libraria Universitare u krijon studentëve lehtësira në pajisjen me literaturën e nevojshme për gjatë viteve akademike si dhe me materiale të tjera plotësuese. Kjo librari fuksionon jo vetëm për studentët e Albanian University, por çdo kush mund të ketë akses Read More

Biblioteka Online

Pasurim tjetër të literaturës përbën edhe lidhja online me biblioteka ndërkombëtare.Katalogu elektronik për përdorim në bibliotekë është i sistemuar dhe i klasifikuar sipas departamenteve. Në portalin www.portal.getty.edu ofrohen rreth 100.000 volume librash të vëna në dispozicion nga një sërë universitetesh Read More

Biblioteka

Në mjediset e Albanian University janë vendosur tri biblioteka, që shërbejnë si salla studimi dhe interneti për studentët. Në to ruhen skedarë me tituj të librave universitarë dhe botime artistike. Në fillim të çdo viti akademik, Institucioni kujdeset të pasurojë Read More