Stafi Administrativ

STAFI ADMINISTRATIV I “ALBANIAN UNIVERSITY”
Administrator i Përgjithshëm I Albanian University  Msc Lorena Bandilli
Administrator i Fakultetit të Shkencave Mjekësore Msc Ana Tasi
Administrator i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Msc Rudina Qato
Administrator i Fakultetit të Shkencave Shoqërore Msc Eltjana Mane
Njësi pranë Rektoratit
Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë  Dr. Eglantina Merkaj
Zyra e Zhvillimit të Kurrikulave Msc Elona Zyka
Zyra e Transferimit dhe Ekuivalentimit të Studimeve Msc Eni Boçi
Zyra e Koordinimit të Kërkimit Shkencor dhe Botimeve Akademike Dr. Delina Xhafaj
Zyra e Karrierës dhe Alumnit  Msc Ema Murati
Zyra e Koordinimit dhe Mbështetjes për Studentët  Msc Kimete Tataveshi
Koordinatore Institucionale Dr. Eglantina Merkaj
Njësi Ndihmëse dhe Shërbimi
Klinika Universitare Stomatologjike “Çerçiz Mingomataj” Prof. Asoc. Dr. Erda Qorri
“Albanian University Press” Msc Kimete Tataveshi
K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Msc Ada Ruka
K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Msc Suada Molla
K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave Shoqërore Msc Entela Koroni
Biblioteka e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Arjola Gorica
Biblioteka e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Msc Ira Biqiku
Biblioteka e Fakultetit të Shkencave Shoqërore Msc Arjeta Kajolli
Njësi Administrative
Zyra e Financës Msc Shirin Dizdari
Zyra e Auditit të Brendshëm Msc Anisa Caco
Zyra e Burimeve Njerëzore Msc Sonila Shamku
Zyra e Arshivës dhe Protokollit MP Valentina Shameti
Përgjegjës IT MP Aleksandër Koja
Mjeke Pune  Msc Doina Jano