Kriteret e Pranimit

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe VKM Nr.259 dt 10.05.2019, ju bëjmë me dije si më poshtë vijon:
  • Kriter i parë pranimi në “Albanian Univeristy” është përfundimi me sukses i arsimit të mesëm të lartë
-Për programet universitare është kriter plotësimi i notës mesatare minimalisht 6.5 dhe për programet “Mësuesi në Arsimin Fillor”, “Mësuesi në Arsimin Parashkollor”, “Psikologji e Përgjithshme” dhe “Anglisht” është kriter plotësimi i notës mesatare 7.5
-Për proramet profesionale 2 vjeçare nuk është kriter mesatarja.
  • Aplikimi në Portalin U-Albania për degët që kërkoni në “Albanian University”
Bashkëngjitur gjeni edhe kriteret që do të bëjnë të mundur renditjen e aplikantëve në “Albanian Univeristy” për vitin akademik 2019-2020.