Kriteret e Pranimit

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe VKM nr 436 dt 3.6.2020 Per percaktimin e kriterit te notes mesatare 2020-2021, 2021-2022 dhe 2022-2023, ju bëjmë me dije si më poshtë vijon:

  1. Kriter i parë pranimi në “Albanian Univeristy” është përfundimi me sukses i arsimit të mesëm.

– Për programet universitare është kriter plotësimi i notës mesatare minimalisht 6.5 dhe për programet “Mësuesi në Arsimin Fillor”, “Mësuesi në Arsimin Parashkollor”, “Psikologji e Përgjithshme” është kriter plotësimi i notës mesatare 8 dhe për programin “Anglisht” është kriter plotësimi i notës mesatare 7.

– Aplikantët për programin e studimit “Bachelor” në Dizajn”, në përputhje me pikën 3 të VKM-së Nr. 436, datë 03.06.2020, përjashtohen nga detyrimi i plotësimit të notës mesatare.

– Për programet profesionale 2 vjeçare nuk është kriter mesatarja.

– Për programet e ciklit të dytë të studimeve do të pranohen studentë që do të plotësojnë kriteret e vendosura nga MASR deri në plotësimin e kuotave.

– Kriteret që do të bëjnë të mundur renditjen e aplikantëve në ”Albanian University” për vitin akademik 2021-2022 dhe 2022-2023 (nëse nuk do të ketë ndryshime në kuadrin ligjor), të ndara sipas programeve, gjenden bashkëngjitur.

  1. Për ciklin e dytë të studimeve:

– Do të pranohen studentë që plotësojnë kriteret e vendosura nga MASR deri në plotësimin e kuotave.

Aplikimi në Portalin U-Albania për degët që kërkoni në “Albanian University”

 

Bashkëngjitur gjeni edhe kriteret që do të bëjnë të mundur renditjen e aplikantëve në “Albanian Univeristy” për vitin akademik 2022-2023.

 

Fakulteti: 

 

Mesatarja e përgjithshme: 70%
Mesatarja e lëndëve: 30%
  

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

  

Farmaci

Kimi 15%
Biologji 10%
Fizikë 5%
  

Stomatologji

Kimi 10%
Biologji 15%
Gjuhë e huaj 5%
  

Infermieri

Kimi 10%
Biologji 10%
Qytetari 10%
  

Fizioterapi

Fizikë 10%
Qutetari 10%
Gjuhë e huaj 10%
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Financë-Bankë Ekonomi 15%
Matematikë 10%
Anglisht 5%
Menaxhim Biznesi Ekonomi 15%
Matematikë 10%
Anglisht 5%
Inxhinieri TIK 10%
Matematikë 10%
Fizikë 10%
Dizajn Histori arti 10%
TIK 10%
Vizatim teknik/teknologji 10%
Fakulteti i Shkencave Shoqërore Shkenca Juridike Histori 10%
Qytetari 10%
Sociologji, Psikologji, Filozofi 10%
Shkenca Politike – administrative Histori 15%
Qytetari 5%
Sociologji, Psikologji, Filozofi 10%
Psikologji e Përgjithshme Qytetari 5%
Psikologji 20%
Sociologji 5%
Mësuesi Qytetari 10%
Gjuhë e huaj e parë 10%
Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 10%
Anglisht Qytetari 10%
English 10%
Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 10%
Programe me karakter profesional
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Laborant Dentar Kimi 10%
Fizikë 10%
TIK 10%