Senati Akademik

Prof. Dr. Pavllo Kongo
Rektor

Profesor Doktor Pavllo Kongo  iu bashkua  në vitin 1963-1966, si “Mjek-Stomatolog” Poliklinikës Dentare, Tiranë, ndërsa në vitin 1966, u emërua pedagog pranë Katedrës së Terapisë Stomatologjike.

Fillimisht u aktivizua si Asistent/Profesor e më pas  si lektor  në lëndën: “Terapia stomatologjike e fëmijëve”.Në vitin 1979, u emërua Shef i Katedrës së ” Terapisë Stomatologjike”, detyrë të cilën e mbajti deri në vitin 2000, duke vijuar të  jetë titullari  i ciklit të  leksioneve në Pedodonti dhe Terapinë Stomatologjike.Në vitin 2004 me hapjen e Fakultetit Universitas Fabrefacta Optime ( U.F.O.Dental), iu besua detyra e Dekanit e më pas posti i Rektorit të U.F.O. University sot “Albanian University”. 

Profesor Kongo ka kryer studimet e larta pranë Fakultetit të Stomatologjisë në Sofje, Bullgari, studime që i mbylli në Fakultetin e Mjekësisë, dega Stomatologji  me rezultate mjaft të mira.Në vitin 1972, kreu një specializim në Paris për “Pedodonti”.Në vitin 1980, mbrojti disertacionin për gradën shkencore : “Kandidat i Shkencave Mjekësore”.

Në vitin 1984  fitoi titullin “Docent”, ndërsa në  vitin 1994, titullin ”Profesor”.

Profesor Kongo është  anëtar i Kryesisë së Shoqatës Ballkanike të Stomatologëve, qysh nga themelimi i saj në 2003. Ai ishte  një ndër organizatorët e Kongresit të VIII-të e Stomatologëve të Ballkanit dhe President i Komitetit Organizator.Për kontributin e dhënë në edukimin e brezave të stomatologëve, është dekoruar me “Urdhrin Naim Frashëri” Klasi II dhe më pas Klasi I.

Akademik Emeritus Anesti Kondili
Zv.Rektor për kërkimin shkencor

Diplomuar në mjekësi në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Tiranës.(1965).

Pedagog i Fakultetit të Mjekësisë qysh nga viti 1965 , në Katedrën e Propedeutikës, e më pas në atë të Kardiologjisë.

Specializim një-vjeçar në fushën e Kardiologjisë dhe të Hemodinamikës. (Qershor 1970-1971) dhe Specialist në Kardiologji.(1972).

Specializim për Reanimacionin Kardiovaskular. Paris (Tetor 1973- Maj 1974).

Organizues dhe drejtues i Njësisë (Shërbimit) Koronare Intensive të Departamentit  të Kardiologjisë nga viti 1976.

Kandidat i Shkencave Mjekësore (1981) ;Docent në Fakultetin e Mjekësisë (1984); Doktor i Shkencave Mjekësore (1988); Profesor në Fakultetin e Mjekësisë (1991) Antar i American Heart Association 1996 dhe 1997

Anëtar i European Society of  Cardiology nga viti 1996 e ne vazhdim

Dekan i FakultetittëMjekësisë 1997-2000.

Anëtar i Akademisë Mjekësore të Polonisë ( 1998);Antar i Akademise Botërore të Mjekësisë Albert Schweitzer (1999).

Fellow of European Society of Cardiology nga viti 2000 e ne vazhdim.

Antar  organizues i Komitetit të “Euro-Asian Bridge”nga Janari 2004 e në vazhdim. Akademik i Asociuar i Akademisë  së Shkencave të Shqipërisë (2008); Akademik ( 2017);Akademik Emeritus (2019)

Kryetar i Komisionit të Mjekësisë  pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë (2019-2020)

Autor, bashkautor, redaktor e bashkëredaktor i 16 teksteve mësimore për studentët e fakultetit të mjekësisë dhe për shkollat e mesme mjekësore, i 5 monografive , i 83 artikujve të botuar në revistat mjekësore të vëndit , pjesëmarës dhe referues në 63 kongrese, konferenca e simpoziume shkencore ndërkombëtare  ,referues ne 105 simpoziume dhe konferenca kombëtare , recensent dhe oponent i 41 disertacioneve , monografive dhe punimeve për grada të ndryshme shkencore,etj, udhëheqës i 6 diplomave të studentëve të mjekësisë i 4 tezave të shkollës pasuniversitare dhe i 5 disertacioneve për shkallën e parë të mjekëve kardiologë.

Anëtar i redaksisë të Buletinit të Shkencave Mjekësore nga viti 1980 deri 2012.;Anëtar i redaksisë  së Revistës Kardiologjike Shqiptare dhe kryeredaktor  i saj nga viti 2008-2011;Anëtar i redaksisë  së Revistës OPTIME  e Albanian University dhe nga Dhjetori 2013 kryeredaktor;Kryetar e më pas antar i Redaksisë së mjekësise dhe të farmaceutikes për ribotimin e Fjalorit Enciklopedik Shqiptar.2008

President i Shoqatës Shqiptare të  Kardiologjisë  nga dhjetori 2001 deri dhjetor 2004

Ekspert për fushën e Mjekësisë pranë Agjensisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit ( 2010)

Zbatues për herë të parë në vendin tonë i mjaft metodave të reja diagnostikuese dhe mjekuese, në veçanti në fushën e kardiologjisë.

Urdhëri “ Naim Frashëri” KL.I (1979); Urdhëri i Punës i Klasit I (1989);“Albert Schweitzer Golden Medal” (1998);Urdhëri ”Mjeshtër i Madh” akorduar nga Presidenti i Republikës (2012)    

Akademik Emeritus Anesti Kondili, gjatë vitit 2011 ka qënë i ngarkuar me detyrën e zv. Rektorit për Politika dhe Zhvillim Institucional. Qe nga viti 2012 është emëruar si Zv. Rektor për Kërkimin Shkencore në Albanian University. Ka marë pjesë në zhvillimin e lëndës së Sëmundjeve të Brendshme pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore në AU, Departamenti i Stomatologjisë. Gjatë vitit 2012 ka marrë pjesë në organizimin dhe përpilimin e programeve të specializimit që duke filluar nga viti 2012 zhvillohen pranë Departamentit të Stomatologjisë të këtij Universiteti.

Email
 

Prof.Asoc.Dr. Aida Dama
Zv.Rektore për proçesin mësimor

Prof. Asoc. Dr. Aida Dama në vitin 2008 ka përfunduar studimet universitare në Fakultetin e Farmacisë, pranë Universitetit të Studimeve Firenze, Itali. Në vitin 2012, pranë këtij universiteti, ka mbrojtur doktoratën duke përfituar titullin Ph.D. ("Doktor i Shkencave"), pranë Departamentit të Mjekësisë Eksperimentale dhe Klinike, Universitetit të Studimeve Firenze, Itali. Në vitin 2012 Prof. Asoc. Dr. Aida Dama është angazhuar pranë Albanian University (AU), si pedagoge e brendshme pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore si dhe Koordinatore e Zyrës së Doktoraturave. Në vitin 2013 e në vazhdim është angazhuar si Drejtuese e Departamentit të Farmacisë pranë këtij universiteti dhe në fillim të vitit akademik 2016-2017 emërohet Zv. Rektore për procesin mësimor pranë AU. Prof. Asoc.Dr Aida Dama ka pasur një aktivitet të ngjeshur pedagogjik dhe kërkimor shkencor. Është nismëtare dhe organizatore e mjaft aktiviteteve shkencore bashkëpunuese me universitete dhe pedagogë vendas dhe të huaj në fushën e shkencave mjekësore si dhe autore e mjaft artikujve shkencor të botuar në revista kombëtare e ndërkombëtare.

Email
Prof.Asoc.Dr Erda Qorri
Dekane e Fakultetit të Shkencave Mjekësore

Diplomuar në Stomatologji, Fakulteti i Mjekësisë Dentare "Carol Davila" në Bukuresht, 2004.

Specializimi në Kirurgjinë Orale në Universitetin ‘Carol Davila” viti 2007.

Pedagoge e Fakultetit të Shkencave Mjekësore në Albanian University që nga viti 2010.

Anëtare e Shoqatës së Periodontologjisë Rumune, viti 2012.

PhD në Universitetin Mjekësisë dhe Farmacisë ‘Carol Davila” viti 2013.

Koordinatore Shkencore e Specializimeve Afatgjata në Kirurgji Orale dhe Ortognatodonci, 2013.

Drejtor Teknik i Klinikës Stomatologjike ‘Ç. Mingomataj” në Albanian University, viti 2014.

Dekan e Fakultetit të Shkencave Mjekësore në Albanian University që nga viti 2015.

Sekretare e Përgjithshëm dhe Anëtare e Bordit të Shoqatës SENAME të Stomatologjisë Moderne dhe Implantologjisë së Avancuar viti 2016.

Kryetare e Komisionit të Vlerësimit Institucional në Albanian University, viti 2017.

Anëtare e Komisionit të përhershëm për Kërkimin Shkencor dhe Botim pranë Albanian University,viti 2018.

Zv. Kryeredaktore Revista Shkencore ‘OPTIME”, viti 2019.

Anëtare e Bordit Shkencor Revista Stomatologjike Shqiptare, viti 2019.

Anëtare e Shoqatës së Kirurgëve Oro-Maksilo-Facialë të Shqipërisë.viti 2019.

Anëtare e Bordit Redaktues të Revistës së Re Amerikane të Mjekësisë, 2020.

Autore, bashkëautore e artikujve shkencorë brenda dhe jashtë vendit në revista me faktor impakt. Organizatore dhe referuese e Konferencave Shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e mjekësisë dhe stomatologjisë, udhëheqëse e tezave të diplomës të studentëve në stomatologji.

Email
Manuela Meçe
Dekane e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Diplomuar në Ekonomi në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës dhe në bashkëpunim për kërkim me Manchester Metropolitan University, UK

Për më shumë se 20 vjet përvojë në fushën akademike si lektor në universitete publike dhe private për lëndë të lidhura me Menaxhimin, Marketingun dhe Etikën. Oponent Shkencor dhe Udhëheqës Shkencor për punime shkencore të lidhura me institucionet arsimore me punime e prezantime në konferenca shkencore jashtë Shqipërisë dhe botime në revista të huaja shkencore.

Lektore dhe titullare e lëndëve të Menaxhimit, Marketingut dhe Sjelljes së Konsumatorëve, Komunikimit të Biznesit, Etikës së Biznesit, Ekonomisë së Zhvillimit, Sipërmarrjes dhe Menaxhimit të Inovacionit në universitete publike (Universiteti Tiranës) dhe Universitete private (UET, UMT, AU) që nga viti 1987 e në vazhdim. Udhëheqëse e mbi 40 temave të diplomave të cikleve të studimit Master. Ekspertizë e zgjeruar kërkimore shkencore si doktoraturë në marketing dhe sjellje konsumatore, profesor i asociuar i menaxhimit.

Hulumtuese dhe Profesioniste e Zhvillimit me mbi 18 vjet eksperiencë në menaxhimin, koordinimin dhe drejtimin e projekteve të zhvillimit ekonomik në OJQ, bizneset lokale dhe qeveritë lokale me fokus në bizneset inovative, angazhimin gjinor dhe rinor në nivel rajonal dhe kombëtar në Evropën Lindore dhe Shqipëri. Përvojë të konsoliduar në hartimin e ekipeve dhe stafit, negociatat me partnerët dhe zhvillimi strategjik për përfshirjen e donatorëve / palëve të interesuara në axhendën lokale.

Eksperte dhe udhëheqëse e ekipeve për programet që lidhen me inicimin dhe administrimin e biznesit, analizave të tregut, planifikimin strategjik, hartimin e politikave, koordinimin e aktorëve, monitorimin dhe vlerësimin e programeve ekonomike dhe të zhvillimit në nivel kombëtar dhe rajonal.

Email
Prof.Dr. Kaliopi Naska
Dekane Fakultetit Shkencave Shoqërore

Prof. Dr. Kaliopi Naska, është diplomuar në vitin 1975 në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, specialiteti “Histori - Gjeografi”. Në vitin 1985 ka marrë gradën Kandidat i Shkencave Historike, më 1994 gradën Doktore e Shkencave Historike. Me Vendim nr.36, datë 23.05.2000 merr titullin Mjeshtër Kërkimesh dhe me Vendim nr.104, datë 19.01.2005 merr titullin “Profesor”. Ka punuar si punonjëse shkencore në Institutin e Historisë pranë Akademisë së Shkencave, nëndrejtore në Arkivin Qendror Shtetëror. Në vitin 1998 ka kryer Stazhin Ndërkombëtar të Arkivave në Paris dhe në vitet 2000 – 2002 ka qenë Drejtore e Qendrës së BIEF – it (program i Agjencisë Ndërqeveritare të Frankofonisë) për Shqipërinë etj.

Nga janari i vitit 2009 - 2014 ka punuar si pedagoge, dekane dhe ZV. Rektore e universitetit ILLYRIA. Nga viti 2014 dhe në vazhdim pedagoge e brendshme pranë Departamentit të Shkencave Politiko – Administrative në AU. Lektore me kurse të plota leksionesh në lëndët “Shkrim Akademik”, “Sistemet politike dhe Administrative në Shqipëri”, “Histori e Shtetit dhe e të Drejtës në Shqipëri”, “Politikat në ballkan”. Në tetor të 2018 është emëruar dekane e Fakultetit të Shkencave Shoqërore të AU dhe Kryetare e Komisionit për dhënien e titujve shkencorë Prof.as.Dr dhe Prof. Dr.Në vitin Akademik 2020-2021 ka kryer detyrën e Rektorit të AU dhe ne vijim vazhdon detyrën e dekanit të Fakultetit të Shkencave Shoqërore të AU.

Pjesë e rëndësishme e angazhimeve intelektuale dhe akademike të Prof. Dr. Kaliopi Naska ka qenë dhe është studimi i Historisë së Shqipërisë, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe dokumentalistikës. Është autore e një numri veprash në fushën e studimit të historisë kombëtare me Monografi: “Ismail Qemali në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”, Tiranë, 1987; “Këshilli Kombëtar 1920”, Tiranë, 2000; “D’Estournelles de Constant et l’Albanie” Tiranë 2007; “Historiku i Kontrollit të Lartë të Shtetit” Tiranë, 2012(Bashkëautore); Kaliopi Naska & Bujar Leskaj. “90 vjet Kontrolli i Lartë i Shtetit„ Tiranë, 2015. Kaliopi Naska&Andriola Kambo “Tirana 11 shkurt 1920 - Kryeqytet i Shqipërisë” Tiranë, 2016; “Vetëqeverimi i Korçës (1916-1918) sipas të përkohshmeve Adriatiku dhe Gazet' e Korçës” Tiranë, 2017, dhe Botime

Dokumentare: “ Dokumente për Çamërinë”, Tiranë, 1999, “Shën Naumi dhe Diplomacia e kohës” Tiranë, 2012; dhe në një sërë botimesh shkencore me bashkëautorësi me karakter historik dhe arkivor.

Është autore e një varg artikujsh dhe kumtesash të botuara në revista shkencore brenda e jashtë vendit, duke kontribuar me kumtime dhe ligjërata të shumta në konferenca kombëtare e ndërkombëtare shkencore dhe institucione të ndryshme të arsimit të lartë mbi problemet e historisë kombëtare, minoritetet, historisë së parlamentarizmit, dokumentalistikës etj. si dhe anëtare në redaksi revistash dhe borde shkencore. Fushë e veprimtarisë së saj është dhe pjesëmarrja në projekte të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare si drejtuese dhe anëtare bordi.

Email
Dr.Shk.Med. Nilena Erisken
Përgjegjëse e Departamentit të Stomatologjisë

Dr. Shk. Med. Nilena Eriksen (Nasi) është diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë dhe Farmacisë të Universitetit të Mjekësisë Dentare “Carol Davila”, Bukuresht në 2001. Në vitin 2005, pas finalizimit të studimeve pasuniversitare, merr titullin Mjeke Specialiste në Stomatologji e Përgjithshme, ndërsa në vitin 2007 merr titullin Doktor i Shkencave Mjekësore, pranë Katedrës së Pedodontisë, të Fakultetit të Mjekësisë Dentare, Universiteti i Mjekësisë dhe Farmacisë “Carol Davila”, Bukuresht, ku mbron temën e doktoraturës me titull: “Kontribute në tablonë klinike dhe trajtimin e kariesit të komplikuar në nivelin e molarëve të përkohshëm”.

Në periudhën 2008-2010, ajo është angazhuar si pedagoge e jashtme, pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore të Albanian University, për t’u rikthyer në 2013-ën e në vazhdim si pedagoge e brendshme dhe lektore për lëndët e Dentistrisë Pediatrike dhe Nutricionit. Nga viti 2018, mban detyrën e Përgjegjëses së Departamentit të Stomatologjisë, të Fakultetit të Shkencave Mjekësore, të Albanian University.

Dr. Shk. Med. Nilena Eriksen është autore e dy botimeve në rumanisht, si dhe bashkëautore në artikuj të ndryshëm shkencorë, të botuar brenda dhe jashtë vendit. Njëkohësisht ka marrë pjesë dhe në një sërë Konferencash Shkencore Stomatologjike Kombëtare.

Email
PhD. Xhejni Borshi
Përgjegjëse e Departamentit të Infermierisë dhe Fizioterapisë

Dr.Xhejni Borshi ka përfunduar studimet Universitare në Fakultetin e Farmacisë, pranë Universitetit të Studimeve Firences, Itali ne Korrik 2008.
Me pas ka mbrojtur doktoratën duke përfituar titullin Ph.D. (“Doktor i Shkencave”), pranë Departamentit të Mjekësisë Klinike dhe Shendetit Publik te Universitetit të Studimeve te Akuiles, Itali. Në vitin 2015 Dr. Xhejni Borshi është angazhuar pranë Albanian University (AU), si pedagoge e brendshme pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore. Në vitin 2017 e në vazhdim është angazhuar si Drejtuese e Departamentit të Infermierise dhe Fizoterapise pranë këtij Universiteti. Dr Xhejni Borshi ka një aktivitet të pasur akademik dhe kërkimor shkencor, dhe autore e bashkeautore mjaft artikujve shkencor të botuar në revista kombëtare e ndërkombëtar. Ka organizuar mjaft konferenca shkencore kombetare dhe nderkobetre, ne bashkëpunim me universitete partnere vendas dhe të huaj.

Email
Dr. Kleva Shpati
Përgjegjës i Departamentit të Farmacisë

Dr. Kleva Shpati ka përfunduar studimet në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë, dega Farmaci. Në vitin 2003 pranë Fakultetit te Mjekësisë përfundon shkollën pasuniversitare në Shkencat Farmaceutike dhe në vitin 2013 fiton gradën shkencore “Doktor” në po këtë Universitet me punimin me temë:  “Aspekte biofarmaceutike të përdorimit të statinave në vendin tonë”.  Në vitin 2007, Dr. Kleva Shpati përfundon Masterin  “Insitute Francais de Gestion” të  Universitetit te Bordeaux-së në bashkëpunim me Universitetin Politeknik te Tiranës. Gjithashtu, që nga viti 2007, Dr. Kleva Shpati angazhohet si pedagoge me kohë të plotë pranë Departamentit të Farmacisë, Albanian University, dhe nga muaj mars i vitit 2018 dhe sot ka detyrën e Përgjegjësit të Departamentit të Farmacisë. Dr. Kleva Shpati është autore e disa botimeve të artikujve shkencorë dhe pjesëmarrëse në konferenca  kombëtare dhe ndërkombëtare, bashkëautore në librin për studentët e shkencave mjekësore dhe farmaceutike “Biofarmacia dhe Farmakokientika”.

Email
Prof. Dr. Bardhyl CEKU
Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Ekonomike

Ka përfunduar shkollën e mesme Tregtare në Vlorë me “Medalje Ari”, ndërsa Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës, në profilin ekonomist për tregtinë me rezultate të shkëlqyera. Deri në vitin 1981 ka qenë pedagog i jashtëm në katedrën e tregtisë. Në vitet 1981-1983 ka kryer kursin e tregtisë së jashtme pranë Fakultetit të Ekonomisë. Në vitin 1986 ka mbrojtur doktoraturën. Pas titujve ndërmjetës në vitin 1994 ka marrë titullin “Profesor”. Ka bërë specializime në lëmin e marketingut në Universitetin “Pierre Mendès France” Grenoble (Francë), në Universitetin e Nebraskës-Linkoln (SHBA),Universitetin e Anzherit (Francë) dhe në Universitetin e Venecias (Itali). Në disa nga këto universitete ka dhënë cikël leksionesh si profesor i ftuar (në Universitetin e Anzherit-Francë, në universitetet rajonale etj). Është autor i mbi 30 teksteve, monografive e broshurave; i dhjetëra artikujve shkencorë si dhe pjesëmarrës në disa studime. Ka qenë dhe është anëtar ose këshilltar i disa organizatave qeveritare apo joqeveritare. Ka qenë në pozicione të ndryshme drejtuese si Përgjegjës Katedre, Përgjegjës Departamenti, Zëvendës dekan i Fakultetit, Dekan Fakulteti dhe Zevendës rektor Universiteti. Ka udhëhequr dhe bashkëudhequr dhjetëra persona të cilët kanë fituar gradën “Doktor i Shkencave” brenda dhe jashtë vendit. Ka qenë dhe është konsulent në disa firma private.  Që nga viti 2006 është President i CEDIMES (Qendra e Studimeve për Zhvillimin Ndërkombëtar të Ndryshimeve Ekonomike e Sociale) për Shqipërinë me qendër në Paris. Ka zhvilluar takime për shkëmbim eksperience në disa Universitete të tjera, si në Austri, Britaninë e Madhe, Bullgari, Çeki, Egjipt, Gjermani, Greqi, Lituani, Marok, Poloni, Rumani, Sllovaki, Slloveni, Tunizi, Turqi etj. Aktualisht është Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Ekonomike në Albanian University, Tiranë.

Email
As. Prof. Dr. Genta Rexha
Përgjegjëse Departamentit të Inxhinierive

As. Prof. Dr. Genta Rexha ka mbaruar studimet e larta në vitin 2007, pranë “Universitetit të Dytë të Napolit” në Itali, në Inxhinieri Aero-Hapësinore. Në vitin 2010, po në këtë universitet, ka mbrojtur titullin Doktor i Shkencave në “Shkenca dhe Teknologji Aero-Hapësinore – drejtimi Inxhinerik”, me temë “Dinamika e sospensioneve të holluara; Sfera dhe nanotuba”. Nga fundi i vitit 2010 deri në qershor të 2011 ka punuar në Institutin e Motorave në Napoli, pjesë e Qendrës Kombëtare të Kërkimit Shkencor në Itali. Nga nëntori 2013 në shtator 2014 ka punuar si pedagoge dhe shefe e Departamentit të Inxhinerive, pranë Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike të ”Albanian University”. Më pas për dy vjet është angazhuar si pedagoge e brendshme pranë Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani". Prej nëntorit 2016 rikthehet si pedagoge dhe përgjegjëse  departamentit të Inxhinerive të ”Albanian University”.

Email
Dr. Laura Shumka
Përgjegjëse e Departamentit Art Dizajnit

Dr. Laura Shumka që nga viti 2016 është e punësuar me kohë të plotë pranë Departamentit të Arkitekturës, sot Departamenti i Art Dizajnit, në Albanian University, aktualisht lektore për lëndët  e Interier Dizajnit, Njohje Projekti dhe Art 3D. Laura ka përfunduar Doktoraturën në Universitetin Bujqësor të Tiranës në vitin 2014 dhe studimet e saj universitare për Arkitekturë në Universitetin e Tiranës. Interesat e saj kërkimore shtrihen në fushën e arkitekturës, dizajnit, studimin e integruar të monumenteve të trashëgimisë kulturore; zbatimin e teknikave të përparuara në konservimin dhe reabilitimin e veprave artistike; futjen e standardeve ISO për monumentet e kulturës, duke filluar nga teoria tek dizajni, te zbatimi dhe arkitektura e peisazhit. Ajo ka bashkëpunuar në mënyrë aktive me studiues në disa disiplina të tjera të shkencës inxhinierike dhe ruajtjes së natyrës. Laura ishte anëtare e ekipit të projekteve si: ‘Complex research of Rajca and Lumi i Gashit as UNESCO sites’, në 2016; ‘Towards Strengthened Governance of the Shared Transboundary Natural and Cultural Heritage of the Lake Ohrid Region - IUCN, ICOMOS, Ministria e Mjedisit të Shqipërisë dhe Ministria e Kulturës së Shqipërisë' në 2017. Në maj 2018 u ftua si ‘guest lecturer’ në Fakultetin e Arkitekturës, Universiteti Teknik i Konjës, Turqi me temë: ‘Innovative approaches in mural picture preservation agains fungi invasion'.

Ka marrë pjesë në  konferenaca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare duke u prezantuar si referues i parë ose në bashkëautorësi. Ka publikuar mbi 12 artikuj shkencorë në revista ndërkombëtare, ku 5 prej tyre janë të indeksuar në Thomson Reuters, Scopus dhe JCR.

Email
Dr. Dorjana Pano
Përgjegjëse Departamentit të Shkencave Juridike dhe Politiko-Administrative

Dr. Doriana Pano ka përfunduar studimet doktorale në fushën e Historisë dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Fakultetin Histori-Filologji, Universiteti i Tiranës, në Prill 2017, me vlerësimin maksimal nga komisioni vlerësues. Nga viti 2006 e në vazhdim është pedagoge e brendshme pranë Departamentit të Shkencave Politiko-Administrative. Prej vitit 2017, drejton Departamentin e Shkencave Politiko-Administrative, pjesë e Fakultetit të Shkencave Shoqërore në “Albania University”.

Dr. Doriana Pano është aktualisht drejtore e Departamentit te Shkencave Juridike dhe Politiko-Administrative. Dr. Doriana Pano është autore dhe bashkëautore e një monografie dhe teksti universitar, autore e disa artikujve të botuara në revista kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe pjesëmarrëse në mjaft Konferenca Shkencore brenda dhe jashtë vendit.

Email
Dr. Elisabeta Kafia
Përgjegjëse Departamentit të Psikologjisë së Përgjithshme

Dr. Elisabeta Kafia ka përfunduar studimet doktorale për Psikologji-Pedagogji në Universitetin e Tiranës në Prill 2015, me vlerësimin maksimal nga komisioni vlerësues. Fusha e ekspertizës së Dr. Kafia është trajtimi psikologjik dhe pedagogjik i fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe arsimi gjithëpërfshirës. Gjatë studimeve doktorate Dr. Kafia është angazhuar maksimalisht në veprimtari kërkimore e shkencore brenda e jashtë vendit. Dr. Kafia ka një eksperiencë të konsiderueshme edhe në administratën publike dhe në bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes. Aktualisht është pedagoge e brendshme si edhe Drejtuese e Departamentit të Psikologjisë së Përgjithshme prane Albanian University. Njëkohësisht Dr. Kafia është edhe Pedagoge e Jashtme në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.

Email
Dr. Gilberta Hadaj
Përgjegjëse e Departamentit të Edukimit dhe Anglishtes

Dr. Gilberta Hadaj është diplomuar për Gjuhë - Letërsi, Master i Shkencave në “Gjuhësi e sotme”, si dhe ka përfunduar studimet doktorale në fushën e Gjuhësisë, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Universiteti i Tiranës, shtator 2017. Nga viti 2012 e në vazhdim është e angazhuar si pedagoge e brendshme për lëndën e Gjuhës shqipe, pranë Departamentit të Edukimit dhe Anglishtes, Albanian University.

Dr. Gilberta Hadaj ka marrë pjesë si autore dhe bashkëautore në mjaft konferenca, seminare dhe aktivitete të tjera shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. Është bashkëpunëtore në projekte ndërkombëtare si dhe autore e shumë artikujve të botuar në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit. Dr. Gilberta Hadaj ka në proces botimi pranë Akademisë së Shkencave monografinë me titull “Ndikime në fjalëformat e shqipes”.

Email

Dr. Besjana Tosuni
Pedagoge në Departamentin e Inxhinierive

Dr. Besjana Tosuni (Mema) është diplomuar për Matematikë-Fizikë, Master i Shkencave në Matematikë e Zbatuar në vitin 2011 në Universitetin e Elbasanit. Në shtator 2017 ka përfunduar studimet doktorale në Menaxhim i Sistemeve të Informacioni në U.E Tiranë, me vlerësimin maksimal.  Nga vitet 2012-2018 është angazhuar si pedagoge e jashtme në Universitetin Aleksandër Xhuvani për lëndët e matematikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Nga viti 2017 e në vazhdimn është pedagoge e brendshme pranë Departamentit të Inxhinierive në Albania University.

Fushat e studimit të Dr. Besjana Tosuni janë: - edukimi dhe çështje lidhur me to, Menaxhimi i Sistemit të Informacionit, teoria e grafeve me aplikime në shkencat kompjuterike dhe në rrjetat e destinacioneve turistike.

Dr. Besjana Tosuni është pjesë aktive e konferencave dhe aktiviteteve të ndryshmen shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe autore e shumë artikujve të botuar në revista shkencore jashtë dhe brenda vendit. Dr. Besjana Tosuni është autore e librit “Ushtrime të matematikës për ciklin e ulët”.

Email