Fakulteti i Shkencave Shoqërore

A. Program i Integruar
1. DREJTËSI 5 vite
B. Programet: Bachelor
1. SHKENCA POLITIKO – ADMINISTRATIVE 3 vite Kurrikula
2. PSIKOLOGJI E PËRGJITHSHME 3 vite Kurrikula
3. MËSUESI PËR ARSIMIN PARASHKOLLOR 3 vite Kurrikula
4. MËSUESI PËR ARSIMIN FILLOR 3 vite Kurrikula
5. ANGLISHT 3 vite Kurrikula
       
C. Programet: Master i Shkencave
1. SHKENCA JURIDIKE ( me profile)  2 vite   Kurrikula
I. E DREJTË PUBLIKE DHE ADMINISTRATIVE 2 vite Kurrikula
II. E DREJTË PRIVATE (specializuar në shoqëritë tregtare) 2 vite Kurrikula
III. E DREJTË NDËRKOMBËTARE DHE BE 2 vite Kurrikula
IV. E DREJTË PENALE 2 vite Kurrikula
       
2. SHKENCA POLITIKO – ADMINISTRATIVE    
       
2.2. ADMINISTRATIM PUBLIK (me profile)    
I. POLITIKA PUBLIKE DHE QEVERISJE 2 vite Kurrikula
II. POLITIKAT PUBLIKE DHE BE 2 vite Kurrikula
       
3. PSIKOLOGJI    
I. PSIKOLOGJI KLINIKE 2 vite Kurrikula
D. Programet: Master profesional
1. SHKENCA JURIDIKE    
I. SHKENCA PENALE 1 vit Kurrikula
II. E DREJTE PRIVATE 1 vit Kurrikula
2. SHKENCA POLITIKO-ADMINISTRATIVE    
I. QEVERISJE DHE ADMINISTRIM PUBLIK 1 vit Kurrikula
       
3. PSIKOLOGJIA    
I. PSIKOLOGJI KLINIKE 1 vit Kurrikula
II. PSIKOLOGJI SHKOLLORE 1 vit Kurrikula
       
4. PEDAGOGJIA (me profile)    
I. MESUESI NE ARSIM FILLOR 1 vit Kurrikula
II. MENAXHIM ARSIMI 1 vit Kurrikula
       
E. Programet: Doktoraturë (Cikli i tretë i studimeve)
1. SHKENCA JURIDIKE    
I. E DREJTE EVROPIANE E KONTRATAVE 3 vite Kurrikula
       
2. SHKENCA POLITIKO – ADMINISTRATIVE    
I. SHKENCA ADMINISTRATIVE 3 vite Kurrikula
       
 3.  PSIKOLOGJI    
 I.  PSIKOLOGJI KLINIKE  3 vite Kurrikula