Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

A. Programet: Bachelor
1. TEKNOLOGJI INFORMACIONI 3 vite
2. INXHINIERI KOMPJUTERIKE 3 vite
3. INXHINIERI ELEKTRONIKE 3 vite
4. INXHINIERI MEKATRONIKE 3 vite
5. INXHINIERI ELEKTRIKE 3 vite
6. DIZAJN 3 vite
7. FINANCË – BANKË 3 vite
8. MENAXHIM BIZNESI 3 vite
       
B. Programet: Master i Shkencave
1. TEKNOLOGJI INFORMACIONI 2 vite  
2. INXHINIERI ELEKTRONIKE 2 vite  
3. MENAXHIM BANKAR 2 vite
4. ADMINISTRIM BIZNESI 2 vite
       
C. Programet: Master profesional
1. ADMINISTRIM BIZNESI 1 vit
2. MENAXHIM FINANCIAR DHE BANKAR 1 vit
3.  INTERIER DIZAJN  1 vit
4. SISTEME TË ENERGJISË  1 vit
       
D. Programet: Doktoraturë (Cikli i tretë i studimeve)
1. FINANCË 3 vite Kurrikula