Libraria

Libraria Universitare u krijon studentëve lehtësira në pajisjen me literaturën e nevojshme për gjatë viteve akademike si dhe me materiale të tjera plotësuese. Kjo librari fuksionon jo vetëm për studentët e Albanian University, por çdo kush mund të ketë akses në të. Në librari gjenden të gjitha librat e botuar nga Shtëpia Botuese “Albanian University Press” si dhe literatura nga të gjitha fushat e tjera të cilat i nevojiten studentëve të Universitetit.

Adresa: Rruga e Durrësit, Ish-Gjykata e rrethit, Tiranë.

e-mail: libraria@albanianuniversity.edu.al