Departamenti i Stomatologjisë

Përgjegjëse e Departamentit:  Dr. Xhini RIZAJ

Programet e studimit të ofruara nga Departamenti i Stomatologjisë

  • Program i Integruar i Ciklit të Dytë të Studimit “Master i Shkencave“ në “Stomatologji“

Departamenti i Stomatologjisë si pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, ka nisur funksionin e tij në Shtator 2004. Ky Departament ofron programin e integruar të ciklit tё dytё tё studimit “Master i Shkencave në Stomatologji” me kohëzgjatje 5 vjeçare, miratuar me vendim të Kёshillit tё Ministrave, Nr. 197, datë 10.04.2004 dhe akredituar për herë të parë nga MASH, me urdhër Nr. 388, datë 23.07.2010. Në kuadër të procedurave për vazhdimin dhe rritjen e cilësisë, ky program është riakredituar nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, me Vendim Nr. 88, datë 21.09.2017 dhe është në pritje të vendimit të Bordit të Akreditimit, pasi ka kaluar të gjitha etapat e procesit të vlerësimit të brendshëm dhe të jashtëm në lidhje me riakreditimin e tij.

Si pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave Mjekësore të Albanian University, Departamenti i Stomatologjisё strukturohet mbi bazë Disiplinash, që janë: -Disiplina e Kirurgjisë Orale – Disiplina e Terapisë– Disiplina e Dentistrisë Pediatrike– Disiplina e Protetikës– Disiplina e Periodontologjisë. Pranë çdo disipline dhe lënde, aktivizohet numri i nevojshëm i pedagogëve, asistent pedagogëve dhe ordinatorëve.

Formimi 5 vjeçar shoqërohet jo vetëm me formim të mirë paraklinik 2 vjeçar në kushte moderne, por edhe me formimin e tre viteve të mëpasshme teoriko-praktike direkt në pacient, duke i dhënë kështu specifikë të admirueshme çdo kandidati e njëkohësisht e bën të aftë që të zotërojë dhe aplikojë në praktikë, njohuritë e përfituara. Mbështetur mbi sa themi, deri më sot nuk janë të paktë studentët që punojnë, ose kanë arritur të përfitojnë të drejtën e një formimi akademik të mëtejshëm në shumë shtete të huaja. Fokusi primar i këtij programi është formimi teoriko-praktik modern i studentëve, bazuar kryesisht në modelin e Universitetit TUFT-s Boston, të mbështetura totalisht në literaturën amerikane të këtij universiteti.

Një veçori tjetër e këtij Departamenti është impenjimi i dukshëm në sferën e jetës shkencore, i cili konkretizohet me pjesëmarrje në projekte kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare, konferenca vjetore të mjekëve dhe të studentëve, ku prezantohen hulumtime shkencore-profesionale, të realizuara brenda vendit tonë, ose në vendbanimet e mjekëve apo studentëve. Departamenti i Stomatologjisë ofron dhe formim të avancuar në ciklin e tretë të studimeve, si Specializimet Afatgjata në “Ortognatodonci” dhe Specializime Afatgjata në “Kirurgji Orale”, tё cilat janë të drejtuara nga pedagogё tё institucioneve prestigjoze italiane.

 

Mundësi Punësimi:

Ky program mundëson përgatitjen e studentit sipas standardeve të njohura ndërkombëtare dhe synon të realizojë individë të aftë që të krijojnë, meditojnë, kërkojnë dhe të zhvillohen me bagazhin teoriko-praktik që i ofrohet, për të krijuar bindje moderne dhe të qëndrueshme mjekësore. Mjeku stomatolog i formuar mbi këto kritere, do të jetë i aftë t’i bëjë ballë kërkesave gjithmonë në rritje dhe standardeve në BE, do t’i japë atij mundësinë të integrohet lehtësisht, ose të punojë si profesionist i lirë në klinika stomatologjike, në institucione publike në sektorë promovues dhe prodhues të pajisjeve stomatologjike, në qendra spitalore të çdo niveli, në qendra kërkimore të profilit akademik, ose në hapësira të ndryshme akademike, brenda dhe jashtë Shqipërisë.

 

  • Programi me karakter profesional “Laborant i Lartё Dentar”

Departamenti i Stomatologjisë ofron edhe programin me karakter profesional në Laborant i Lartë Dentar, bazuar në Urdhërin e Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr.516, datë 24.10.2019. Ky program studimi ofrohet me një kohëzgjatje normale 2 vite akademike (4 semestra) dhe një total prej 120 kreditesh. Në përfundim të studimeve, studenti pajiset me një diplomë profesionale në “Laborant i Lartë Dentar”, referuar nivelit 5 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimit. Ky program studimi është akredituar për herë të parë nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë me vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 20, datë 03.03.2023, për një periudhë 3 vjeçare.

 

Programi i studimit me karakter profesional “Laborant i Lartё Dentar” synon tё pajisё studentёt me dijet bazё nё fushёn e laborantit dentar. Qёllimi kryesor i kёtij programi studimi ёshtё qё aplikantёt tё zotёrojnё njohuritё teoriko-praktike pёr t’u formuar profesionalist dhe pёr t’u bёrё nё tё ardhmen laborantё dentar me njohuri qё ecin paralelisht me hapin e kohёs.

Bazat praktike nё lёndёt profesionale qё studentёt do tё pёrfitojnё, i shёrbejnё komunikimit tё mirё profesional mjek stomatolog-laborant dentar, pёr rezultate klinike tё suksesshme nё pacientё total apo parcial edentulozё, me implante apo me aparate ortodontike. Programi i studimit me kohёzgjatje 2 vjeçare i ofron studentit formimin bazё e karakterizues, me qёllim ndёrthurjen e njohurive dhe parapёrgatitjen pёr tё ndёrmarrë pёrsipёr modelimin e urave fikse, aparateve ortodontike, protezave totale, parciale tё skeletuara, e madje edhe tё suprastrukturave mbi implante. Programi i studimit me karakter profesional “Laborant i Lartё Dentar” ruan origjinalitetin si nё formё edhe nё pёrmbajtje, krahasuar kjo me programet e tё njёjtit karakter tё ofruara nё vendin tonё.

Si fokus primar programi ka formimin praktik tё studentёve, bazuar nё kurrikulёn me peshёn kryesore tё orientuar drejt formimit praktiko-klinik tё studentit.

Nё vitin e parё janё pёrfshirё orё tё leksioneve dhe seminareve nё lёndёt e formimit bazё, me qёllimin qё studenti tё ketё njohuri tё plota nё modulet e formimit mjekёsor; njohuri kёto qё do t’i vijnё nё ndihmё aplikimit praktik tё lёndёve karakterizuese tё programit. Zhvillimi i disa lёndёve ndёrdisiplinore nё kёtё semestёr ndihmon nё parapёrgatitjen e studentit, pёr thellim njohurish dhe ndёrlidhje profesionale tё lёndёve karakterizuese. Nё vitin e dytё thellohen njohuritё me lёndёt ndёrdisiplinore, duke rritur numrin e orёve qё studenti kalon nё auditor nё kёto module, me leksione, seminare apo praktika. E rёndёsishme ёshtё aplikimi i detyrave tё kursit, detyrime qё studenti i plotёson gjatё orёve mёsimore, qё mё pas futen nё detyrime me afate dorёzimi dhe vlerёsimi pёr studentёt.

Studentёt aftёsohen nё pёrgatitjen e protezave tё lёvizshme sipas rasteve klinike tё paraqitura nё klinikё. Kompetencat pёr modelimin dhe pёrgatitjen e aparateve tё lёvizshme ortodontike, tё protezave mbi implante, janё elemente tё tjerё shtesё tё njohurive dhe aftёsive profesionale qё studentёt i fitojnё gjatё programit tё studimit me karakter profesional ”Laborant i Lartё Dentar”. Studentёt fitojnё aftёsinё tё bashkёveprojnё me mjekun stomatolog, duke iu pёrgjigjur me profesionalizёm çdo etape laboratorike tё kёrkuar sipas plantrajtimeve dentare. Studentёt aftёsohen tё modelojnё urat fikse dhe t’i pёrgatisin ato nё laborator, duke pёrvetёsuar edhe protokollin e punёs nё klinikёn dentare.

Mundësi Punësimi:

Sektorёt e mundshёm pёr punёsim tё studentit, bazuar nё vlerёsimin e tregut tё punёs kryer nga Departamenti i Stomatologjisё, janё tё gjerё, kjo bazuar nё kapacitetin profesional formues tё kёtij programi studimi me karakter profesional, kohёzgjatje 2 vjeçare. Studentёt e diplomuar nё kёtё program studimi do tё kenё mundёsi tё punojnё si profesionistё tё lirё, pranё klinikave stomatologjike, private apo institucionale (universitare), në laboratorë apo sektorё prodhues dhe promovues tё pajisjeve dentare laboratorike, nё qendrat kёrkimore tё profilit tё laborantit dentar.

 

  • Program i Përbashkët i Integruar i Studimit “Odontoiatria e Protesi Dentaria”

Duke filluar nga viti akademik 2022-2023, Departamenti i Stomatologjisë ofron programin e përbashkët të studimit “Odontoiatria e Protesi Dentaria”, në bashkëpunim me Universitetin e Ferrarës, Itali. Ky program i ri studimi me kohëzgjatje 6 vjeçare (12 semestra) dhe 360 kredite, me formë studimi me kohë të plotë, është miratuar me vendim të  Ministrit të Arsimit dhe Sportit, Nr. 444, datë 22.04.2022.

Një program i tillë në gjuhë të huaj, mbёshtetet nё studimin e tregut tё punёs vendas dhe ndërkombëtar, si dhe në nevojshmërinë pёr tё ecur nё tё njёjtin hap me Universitetetet homologe, duke patur si qёllim pёrgatitjen e profesionistёve tё ardhshёm tё aftё pёr tё punuar si brenda dhe jashtё vendit, pa nevojshmёrinё e pёrshtatjes me mjetet, materialet, teknologjinё dhe me protokollet e trajtimit dentar. Sigurimi i diplomёs fundore të përbashkët nga ky program studimi, ndihmon diplomantёt pёr tё aplikuar mё tej nё ciklet e treta tё studimeve, pёr pёrshpejtimin e procedurave tё aplikimit dhe tё pranimit nё Universitete edhe jashtё vendit.

Nga ana tjetër një program i tillë mirëpret edhe studentë të huaj të cilët dëshirojnë të studiojnë pranë Albanian University në gjuhë të huaj. Mobiliteti i profesionistёve ёshtё qёllimi kryesor i programit të studimit, bazuar njëkohësisht në strategjinë e ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, ndërmarrë nga qeveria shqiptare.

Mundësi Punësimi:

Ky program mundëson përgatitjen e studentëve sipas standardeve të njohura ndërkombëtare, sipas një kurrikule ndërkombëtare tejet profesionale dhe cilësore siç është ajo e Universitetit të Ferrarës dhe synon të realizojë individë të aftë që të krijojnë, meditojnë, kërkojnë dhe të zhvillohen me bagazhin teoriko-praktik që i ofrohet, për të krijuar bindje moderne dhe të qëndrueshme mjekësore. Partneriteti me Universitetin prestigjioz të Ferrarës, krijon oportunitete të rëndësishme punësini jo vetëm brenda vendit por në të gjithë kontinentin dhe jo vetëm.

Departamenti i Stomatologjisë si pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, ka nisur funksionin e tij në Shtator 2004. Ky Departament ofron programin e integruar të ciklit tё dytё tё studimit “Master i Shkencave në Stomatologji” me kohëzgjatje 5 vjeçare, miratuar me vendim të Kёshillit tё Ministrave, Nr. 197, datë 10.04.2004 dhe akredituar për herë të parë nga MASH, me urdhër Nr. 388, datë 23.07.2010. Në kuadër të procedurave për vazhdimin dhe rritjen e cilësisë, ky program është riakredituar nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, me Vendim Nr. 88, datë 21.09.2017.

Si pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave Mjekësore të Albanian University, Departamenti i Stomatologjisё strukturohet mbi bazë Disiplinash, që janë:

– Disiplina e Kirurgjisë Orale – OMF me degët: anestezi, kirurgji orale, kirurgji OMF, radiologji, me drejtuese Prof.Asoc.Dr. Erda Qorri;

– Disiplina e Terapisë me degët: dentistri operative paraklinike-klinike, endodonti paraklinike-klinike, dentistri estetike, me drejtues Prof. Dr. Pavllo Kongo;

– Disiplina e Dentistrisë Pediatrike me degët: dentistri pediatrike, profilaksi, nutricion, me drejtues Dr. Shk. Med. Eno Gaçe;

– Disiplina e Protetikës me degët: morfologji dentare, njohuri materiale, protetikë paraklinike, protetikë e lëvizshme parciale, protetikë totale, protetikë fikse, ortodonti paraklinike-klinike, me drejtues Dr. Shk. Med. Sidrit Beqiraj;

– Disiplina e Periodontologjisë me degët: periodontologji paraklinike-klinike, diagnozë orale, patologji omf, implantologji, mjekësi orale, me drejtues Prof. Asoc. Luan Mavriqi.

Nënkuptohet që pranë çdo disipline dhe lënde, aktivizohet numri i nevojshëm i pedagogëve, asistent pedagogëve dhe ordinatorëve. Përgatitja pesëvjeçare e kuadrit realizohet nga një numër i konsiderueshëm Profesorësh, Doktorësh të Shkencave dhe Masterash të përfituara në shumë vende të botës, perëndimore dhe lindore, pa lënë pas dore kuadrot e formuara në vend.

Formimi 5 vjeçar shoqërohet jo vetëm me formim të mirë paraklinik 2 vjeçar në kushte moderne, por edhe me formimin e tre viteve të mëpasshme teoriko-praktike direkt në pacient, duke i dhënë kështu specifikë tejet të admirueshme çdo kandidati e njëkohësisht e bën të aftë që të zotërojë dhe aplikojë në praktikë, njohuritë e përfituara. Mbështetur mbi sa themi, deri më sot nuk janë të paktë studentët që punojnë, ose kanë arritur të përfitojnë të drejtën e një formimi akademik të mëtejshëm në shumë shtete të huaja.

Departamenti i Stomatologjisë si pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, mbështetet mbi program studimor me kohëzgjatje 5 vjeçare. Ky program përbën origjinalitetin e dukshëm, si në formë dhe përmbajtje, dhe diferencohet ndjeshëm nga programet e tjera stomatologjike që zhvillohen në vendin tonë. Fokusi primar i këtij programi është formimi teoriko-praktik modern i studentëve, bazuar kryesisht në modelin e Universitetit TUFT-s Boston, të mbështetura totalisht në literaturën amerikane të këtij universiteti.

Ky program mundëson përgatitjen e studentit sipas standardeve të njohura ndërkombëtare dhe synon të realizojë një qenie të aftë që të krijojë, meditojë, kërkojë dhe të zhvillohet me bagazhin teoriko-praktik që i ofrohet, për të krijuar bindje moderne dhe të qëndrueshme mjekësore. Mjeku stomatolog i formuar mbi këto kritere, do të jetë i aftë t’i bëjë ballë kërkesave gjithmonë në rritje dhe standardeve në BE, do t’i japë atij mundësinë të integrohet lehtësisht, ose të punojë si profesionist i lirë në klinika stomatologjike, në institucione publike në sektorë promovues dhe prodhues të pajisjeve stomatologjike, në qendra spitalore të çdo niveli, në qendra kërkimore të profilit akademik, ose në hapësira të ndryshme akademike, brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Një veçori tjetër e këtij Departamenti është impenjimi i dukshëm në sferën e jetës shkencore, i cili konkretizohet me konferenca vjetore të mjekëve dhe të studentëve, ku prezantohen hulumtime shkencore-profesionale, të realizuara brenda vendit tonë, ose në vendbanimet e mjekëve apo studentëve. Konferencat shkencore të mjekëve tanë mbulohen mbi 95% nga punime origjinale kёrkimore shkencore, si dhe nga punime statistikore tё realizuara nё bashkёpunim me Fakultete dhe pedagogë të vendit dhe të huaj, aktivё në fushёn kërkimore me drejtim stomatologjik.

Departamenti i Stomatologjisë u vjen në ndihmë të studentëve duke ofruar dhe ciklin e tretë të studimeve, si Specializimet Afatgjata në “Ortognatodonci” dhe Specializime Afatgjata në “Kirurgji Orale”, tё cilat janë të drejtuara nga pedagogё tё institucioneve prestigjoze italiane.