Vënde Vakante tek Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Albanian University

NUIS J82025002B

    Tiranë, më 6 Qershor 2023

Vende Vakante

Viti akademik 2023-2024, semestri i parë

Albanian University për vitin akademik 2023 – 2024, semestri i parë paraqet si më poshtë vëndet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

28 vende vakante

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të ketë eksperiencë në mësimdhënie dhe eksperiencë profesionale, e lidhur me lëndën që do të mbulojnë;
 • Preferohet që aplikantët të kenë gradën shkencore “Doktor”,  ose titullin “Prof.Asoc.Dr”, “Prof.Dr.”.
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi.
 1. Departamenti i Stomatologjisë – 6 vende vakante
 1. 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 2. – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 3. – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 4. – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 5. – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 6. – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar  .
 1. Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë – 17 vende vakante
 1. Programi i Studimit në “Infermieri” ka këto nevoja:
 1. Puerikulturë- 1 Pedagogë të brëndshëm me gradën Prof.Dr ose Dr me eksperience në mësimdhënie
 2. Biokimi Mjekësore- 2 Pedagogë të brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asoc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 3. Psikiatri 1 Pedagogë të brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asoc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 4. Infermieristika e Obstetrikë –- 2 Pedagogë të brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asoc/ Doktor Shkencash Ose SPa me eksperience në mësimdhënie.
 5. Obstetrikë-Gjinekologji–- 1 Pedagogë të brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asoc/ Doktor Shkencash Ose SPa me eksperience në mësimdhënie.
 6. Kirurgji–- 1 Pedagogë të brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asoc/ Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 7. Anestezi Reanimacion–- 1 Pedagogë të brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asoc/ Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 1. Programi i Studimit Bachelor në “Fizioterapi” ka këto nevoja:
 1. Vlerësim Neurofiziologjik- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi
 2. Fizioterapi Instrumentale- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi
 1. Histologji – 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 1. Anatomi/Neuroanatomi – 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 1. Programin e Studimit Master Profesional në “Infermieri Kirurgjikale” ka këto nevoja:
 1. Anestezi – Reanimacion- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 2. Kujdesi Infermierorë në Anestezi – Reanimacion– 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 1. Programin e Studimit Master Profesional në “Terapi Manuale” ka këto nevoja:
 1. Rehabilitim në Teorine e Terapisë Manuale 1 – 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.

 2. Rehabilitim në Teorine e Terapisë Manuale 2 – 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 1. Departamenti Farmaci – 5 vende vakante
 1. Biologji – 1 pedagog me titullin akademik Profesor (profili Mjekësi e Përgjithshme) me eksperiencë në mësimdhënie për pedagog të brendshëm.
 2. Anatomi – 1 pedagog me titullin akademik Profesor/Dr me eksperiencë në mësimdhënie për pedagog të brendshëm.
 3. Sëmundje të Brendshme- 1 pedagog me titullin akademik Profesor(profili Mjekësi e Përgjithshme) me eksperiencë në mësimdhënie për pedagog të brendshëm.
 4. Fiziologji- 1 pedagog me titullin akademik Profesor(profili Mjekësi e Përgjithshme) me eksperiencë në mësimdhënie për pedagog të brendshëm.
 5. Biokimi Mjekësore- 1 pedagog me titullin akademik Profesor(profili Mjekësi e Përgjithshme) me eksperiencë në mësimdhënie për pedagog të brendshëm.

Kandidatët duhet të kenë përfunduar Fakultetin e Mjekësisë në programet : Farmaci, Mjekësi dhe Gjenetikë

 • Aplikimet janë të hapura deri më 31 Gusht 2023.