Vënde Vakante tek Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Vende Vakante

Viti akademik 2021-2022, semestri i parë

Albanian Universitypër vitin akademik 2021 – 2022, semestri i parë paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

91 vënde vakante

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të ketë eksperiencë në mësimdhënie dhe eksperiencë profesionale, e lidhur me lëndën që do të mbulojnë;
 • Preferohet që aplikantët të kenë gradën shkencore “Doktor”, “Prof.Asoc” “Prof.Dr.”.
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi.
 1. Departamenti i Stomatologjisë – 7 vënde vakante
 1. – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 2. – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 3. – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Dr.Shk.Med.
 4. – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 5. – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 6. – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 7. – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 1. Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë – 81 vënde vakante
 1. Programi i Studimit në “Infermieri” ka këto nevoja:
 1. 1 Pedagog të brëndshëm me gradën Prof.Dr ose Dr me eksperience në mësimdhënie
 • – 1 Pedagog të brëndshëm me gradën Prof.Dr ose Dr me eksperience në mësimdhënie
 • Histologji- 2 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 • Epidemiologji – 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 • Fizologji – 2 Pedagog me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 • Urgjencë- 2 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc dhe 1 Doktor Shkencash i jashtëm me eksperience në mësimdhënie
 • Psikiatri –2 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 • Geriartri – 2 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose 1 Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 • Infermieristika e Pediatrisë –1 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash dhe me eksperience në mësimdhënie.
 • Pediatri -1 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash dhe me eksperience në mësimdhënie.
 • Gjinekologji- Obstetrike– 2 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose 1 Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 •  Anatomi Patologjike– 4 Pedagogë i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc/Doktor Shkencash dhe me eksperience në mësimdhënie.
 •  Kirurgji e Përgjithshme– 2 Pedagogë i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 • Kujdesi Infermieror ne Anestezi dhe Reanimacion-3 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 1.  Mikrobiologji– 2 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 2.  Anestezi-Reanimacion– 3 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 3.  Sëmundje Infektive– 2 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 4.  Imunologji2 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 5. Neurologji-2 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie
 6. ORL-2 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie
 1. Programi i Studimit Bachelor në “Fizioterapi” ka këto nevoja:
 1. Fizologji– 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 2. Statistikë Mjekesore– 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 3. Imazheri– 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 4. Anatomi-1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 5. Anatomi Patologjike-1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 6. Urgjencë– 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 7. Rehabilitim Kardiopulmonar -1 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi
 8. Etikë-1 Pedagogë i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi
 9. Vlerësimi Neurofiziologjik- 1 Pedagogë i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi
 10. Infermieristika e Përgjithshme-1 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi
 11. Histologji-1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 12. Rehabilitim Ortopedik dhe Prostetik- 2 Pedagog të brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi.
 13. Fizioterapi Instrumentale-2 Pedagog të brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi
 14.  Rehabilitimi Fizik-1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 15.  Principet e Lëvizjes- 2 Pedagog të brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi
 16.  Rehabilitim Pediatrik- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 17.  Masazh Mobilizim Manipulim- 2 Pedagog të brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 18.  Geriartri dhe Rehabilitim Geriartrik-2 Pedagog të brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie
 19. Biofizikë- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 20. Rehabilitim Neurologjik- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 1. Programin e Studimit Master Profesional në “Infermieri Kirurgjikale” ka këto nevoja:
 1. Kujdesi Infermieror në anestezi-reanimacion -1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 2. Kujdesi Infermieror ne Anestezi dhe Reanimacion-1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 3. Psikologji Mjekësore– 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 4. Infermieristika në Neurokirurgji-1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 5. Infermierisika në Kirurgjinë Abdominale dhe Urologjike– 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 6. Infermieristika ne Ekzaminimet endoskopike– 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 7. ORL-1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 1. Programin e Studimit Master Profesional në “Terapi Manuale” ka këto nevoja:
 1. Reumatologji- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 2. Neurologji-1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie
 3. Neurofiziologji- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie
 4. Traumatologjia Sportive- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie
 5. Rehabilitim në terapi manuale 1 dhe 2:  2 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie
 6. Biomekanika e Aplikuar- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 7. Kineziologji- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 8. Metodologjia e Terapisë Manuale-1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 9. Ortopedi- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 1. Departamenti Farmaci – 3 vende vakante
 1. Kimi farmaceutike e Analizë farmaceutike I  – 1 pedagog me titullin akademik Profesor me eksperiencë në mësimdhënie për pedagog të brendshëm.
 2. Farmakognozi e Analize e drogave mjekesore- 1 pedagog me titullin akademik Profesor me eksperiencë në mësimdhënie për pedagog të brendshëm.
 3. Fiziologji- 1 pedagog me titullin akademik Profesor me eksperiencë në mësimdhënie për pedagog të brendshëm.
 • Aplikimet janë të hapura deri më 30 Shtator 2021.