Vënde Vakante tek Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Albanian University

NUIS J82025002B

                                                                                 Tiranë, më 10 Janar 2022

Vënde Vakante

Viti akademik 2021-2022, semestri i dytë

Albanian Universitypër vitin akademik 2021 – 2022, semestri i dytë paraqet si më poshtë vëndet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

26 vënde vakante

Kriteret e përgjithëshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit si dhe në “Ligjin për Arsimin e Lartë”, 80/2015 dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të ketë eksperiencë në mësimdhënie dhe eksperiencë profesionale, e lidhur me lëndën që do të mbulojnë;
 • Preferohet që aplikantët të kenë gradën shkencore “Doktor”, “Prof.Asoc” “Prof.Dr.”.
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi.

A. Sipas kërkesave të Departamentit të Stomatologjisë shpallen 7 vende vakante si më poshtë vijon:

1- Fiziologji – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.

2- Patologji OMF – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.

3- Protetikë e lëvizshme/fikse – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Dr.Shk.Med.

4- Gjenetikë – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.

5- Menaxhim Shëndetësor– 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.

6- Urgjencë– 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.

7- Sëmundje Infektive– 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.

B. Sipas kërkesave të Departamentit të Infermierisë dhe Fizioterapisë shpallen 19 vende vakante si më poshtë vijon:

 1. Programi i Studimit në “Infermieri” ka këto nevoja:
 1. Histologji- 2 Pedagogë i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 2. Epidemiologji – 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 3. Fizologji – 2 Pedagogë me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 4. Urgjencë- 2 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc dhe 1 Doktor Shkencash i jashtëm me eksperience në mësimdhënie
 5. Psikiatri –2 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 6. Geriartri – 2 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose 1 Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 7. Infermieristika në Anestezi dhe Reanimacion-3 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 8. Sëmundje Infektive– 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 9.  Imunologji2 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 1. Programi i Studimit Bachelor në “Fizioterapi” ka këto nevoja:
 1. Urgjencë– 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 2. Rehabilitim Kardiopulmonar -1 Pedagogë i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi
 3. Vlerësimi Neurofiziologjik- 1 Pedagogë i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi
 4. Rehabilitimi Fizik-1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 5. Biofizikë- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 1. Programin e Studimit Master Profesional në “Infermieri Kirurgjikale” ka këto nevoja:
 1. Kujdesi Infermieror në anestezi-reanimacion -1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 2. Kujdesi Infermieror ne Anestezi dhe Reanimacion-1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 3. Psikologji Mjekësore– 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 4. Infermieristika ne Ekzaminimet endoskopike– 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 1. Programin e Studimit Master Profesional në “Terapi Manuale” ka këto nevoja:
 1. Kineziologji- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 • Aplikimet janë të hapura deri më 09 Shkurt 2022.