RESILIENCE

 

 

RESILIENCE është një infrastrukturë kërkimore unike, ndërdisiplinore dhe me fuqi stimuluese, për të gjitha Shkencat Fetare, duke ndërtuar një platformë me performancë të lartë, duke siguruar instrumenta në zhvillim dhe të dhëna për studiuesit nga të gjitha disiplinat shkencore, të cilat ndërthurin fetë në shumëllojshmërinë e tyre diakronike dhe sinkronike.

Në 30 Qershor 2021, Forumi ESFRI përfshiu RESILIENCE në Hartën e Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor 2021. Kjo do të thotë që RESILIENCE do të zërë vendin e saj në Infrastrukturat Strategjike të Kërkimit Shkencor për Zonën Europiane të Kërkimit Shkencor dhe mund të punojë në zhvillimin e mëtejshëm të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor në Studimet Fetare (https://albanianuniversity.edu.al/sq/resilience-ne-harten-e-esfri-2021/).

RESILIENCE nga Shtatori 2019, për dy vite, është financuar në kuadër të programit Horizon 2020, me fonde të Bashkimit Europian, me Marrëveshje të Grantit Nr. 871127 (https://albanianuniversity.edu.al/sq/ndertimi-i-nje-pergjigje-evropiane-ndaj-sfidave-te-diversitetit-fetar/).

Koordinatore: Dr. Gilberta Hadaj     Email: g.hadaj@albanianuniversity.edu.al

Website:

https://www.resilience-ri.eu/

Rrjetet sociale të RESILIENCE