Vënd Vakant Pëgjegjës Departamenti i Shkencave Ekonomike

Tiranë, më 10/01/2022

Albanian University

Vënd Vakant

Albanian Universityshpall vënd vakant për:

  1. Pëgjegjës Departamenti i Shkencave Ekonomike, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Kandidati duhet të përmbush kriteret bazuar ne Ligjin Nr. 80/2015 për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë, të mbaj të paktën gradën shkencore “Doktor”, të ketë eksperincë dhe përvojë akademike dhe profesionale në fushën përkatëse.

Kandidatet duhet te sjellin CV dhe leter interesi brenda datës 9 Shkurt 2022 në këtë adresë e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al