Vende Vakante Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Albanian University

NUIS J82025002B

                                                                                 Tiranë, më 2 Korrik 2024

Vende Vakante

Viti akademik 2024-2025, semestri i parë

Albanian Universitypër vitin akademik 2024 – 2025, semestri i parë paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët.

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

11 vende vakante

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të kenë përfunduar ciklin e dytë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të mbulojnë me mesatare mbi 8 (tetë);
 • Preferohet eksperiencë në mësimdhënie dhe eksperiencë profesionale, e lidhur me lëndën që do të mbulojnë;
 • Preferohet që aplikantët të kenë gradën shkencore “Doktor”;
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi
 1. Departamenti i Inxhinierive: 7 vende vakante

A. 2 vende pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushat e Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike, Teknologjisë së Informacionit, Informatikës ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike, Teknologjisë së Informacionit, Informatikës ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
  – Algoritëm dhe programim i avancuar

  – Programim në ambjente paralel / të shpërndarë,

  – Sisteme operative në kohë reale,

  – Bazat e inteligjencës artificiale,

  – Programim Java / C++,

  – Përpunim imazhi,

  – Teori rrjetash

  – Proçeset stokastike.
 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushat e Inxhinierisë Elektrike ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Elektrike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:

  – Cilësia, normativa dhe legjislacioni teknik,

  – Projektimi dhe funksionimi i sistemeve të energjisë,

  – Eficienca e energjisë në ndërtesa,

  – Optimizimi i sistemeve të energjisë dhe proceseve.
 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:

  – Elektronika për telekomunikacion,

  – Projektimi i sistemeve elektronike,

  – Rrjeta telematike,

  – Elektronika analoge dhe dixhitale

  – Sisteme elektronike.
 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (asistent lektor) në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

6. Të kenë mbaruar studimet Bachelor dhe Master i Shkencave në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.

7. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).

8. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.

9. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.

10. Të kenë njohuri të mira në lëndët:

 • Elektroteknika 1/Elektroteknika 2,
 • Bazat e elektronikës,
 • Elektronika analoge/Elektronika dixhitale,
 • Sisteme elektronike,
 • Elektronika e fuqisë.
 1. 2 vende pune për personel akademik me kohë të plotë (asistent lektor) në fushat e Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike, Teknologjisë së Informacionit, Informatikës ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

11. Të kenë mbaruar studimet Bachelor dhe Master i Shkencave në fushat e Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike, Teknologjisë së Informacionit, Informatikës ose ekuivalente.

12. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).

13. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.

14. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.

15. Të kenë njohuri të mira në lëndët:

 • Programim i shpërndarë,
 • Përpunim imazhi,
 • Programim Java / C++

  – Programim paralel.

  B. Departamenti i Shkencave Ekonomike: 4 vende vakante

  A. 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë (Profesorë/Lektorë) për grupin mësimor të “Manaxhimit”.

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur Doktoratën në fushën e Manaxhimit dhe ekspertizë të spikatur në fushat përkatëse;
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë) të studimeve Master, nëse nuk ka Doktoraturë;
 3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë pune dhe eksperiencë në mësimdhënie;
 4. Të kenë njohuri të mira profesionale të gjuhës angleze.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët që duan të angazhohen.

B. 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë (Profesorë/Lektorë) për grupin mësimor të “Financë Kontabilitet”.

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

1. Të kenë mbrojtur Doktoratën në fushën e Financë Kontabilitet dhe ekspertizë të spikatur në fushat përkatëse;

2.Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë) të studimeve Master, nëse nuk ka Doktoraturë;

3.Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë pune dhe eksperiencë në mësimdhënie;

4.Të kenë njohuri të mira profesionale të gjuhës angleze.

5.Të kenë njohuri të mira në lëndët që duan të angazhohen.

 • Aplikimet janë të hapura deri më 31 Gusht 2024.