Vënde Vakante tek Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Albanian University

NUIS J82025002B

Tiranë, më 11/01/2023

Vënde Vakante

Viti akademik 2022-2023, semestri dytë

Albanian Universitypër vitin akademik 2022 – 2023, semestri i dytë paraqet si më poshtë vëndet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët.

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

· Të kenë përfunduar ciklin e dytë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të mbulojnë me mesatare mbi 8 (tetë);

· Preferohet eksperiencë në mësimdhënie dhe eksperiencë profesionale, e lidhur me lëndën që do të mbulojnë;

· Preferohet që aplikantët të kenë gradën shkencore “Doktor”;

· Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi etj.

A. Departamenti i Inxhinierive: 4 vënde vakante

Në kuadër të plotësimit të stafit akademik për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023, më poshtë gjeni nevojat për staf akademik të Departamentit të Inxhinierive me kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë:

I. 2 vende pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushën e Inxhinierisë Elektronike, Teknologjisë së Informacioni, Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike ose ekuivalente.

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushën e Inxhinierisë Elektronike, Teknologjisë së Informacioni, Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike ose ekuivalente.

2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).

3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.

4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.

5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:

– Teknikë dhe gjuhë programimi,

– Programimi Java dhe aplikime,

– Hyrje në përpunim imazhi,

– Teknologjia Cloud,

– Rrjeta telematike,

– Hyrje në sistemet e informacionit dhe siguria,

– Hyrje në programimin e shpërndarë,

– Hyrje në programimin paralel.

II. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushat e Inxhinierisë Mekanike/Mekatronike ose ekuivalente.

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushën e Inxhinierisë Mekanike, Inxhinierisë Mekatronike ose ekuivalente.

2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).

3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.

4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.

5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:

– Transmisione hidropneumatike,

– Zbatimi dhe standardet teknologjike të sistemeve të energjisë,

– Sistemet e menaxhimit te energjisë.

III. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushat e Inxhinierisë Elektrike ose ekuivalente.

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

6. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushën e Inxhinierisë Elektrike ose ekuivalente.

7. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).

8. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.

9. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.

10. Të kenë njohuri të mira në lëndët:

– Elektroteknika 1,

– Makina elektrike 2,

– Matje elektrike dhe elektronike 2.

B. Departamenti Art Dizajnit: 2 vënde vakante

Në kuadër të plotësimit të personelit akademik për vitin akademik 2022-2023, semestri i dytë, Departamenti i Art-Dizajn paraqet vendet vakante dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë:

I. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushat e Dizajnit ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat: Dizajn/ Arte/ose ekuivalente;

2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë);

3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë në mësimdhënie;

4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.

5. Të kenë njohuri të mira në lëndët për të cilat aplikon:

– Art 2D,

– Fotografi,

– Restaurim,

– Estetikë

1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushat e Arkitekturës ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat: Arkitekturë / ose ekuivalente;

2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë);

3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë në mësimdhënie;

4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh;

5. Të kenë njohuri të mira në lëndët për të cilat aplikon:

– Art 3D

– Interier Dizajn 2

 

C. Departamenti i Shkencave Ekonomike: 1 vënd vakant

Në kuadër të plotësimit të personelit akademik për vitin akademik 2022-2023, semestri i dytë, Departamenti Shkencave Ekonomike paraqet vendet vakante dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë:

I. Një personel akademik me kohë të pjesshme (Profesorë/Lektorë) për grupin mësimor të “Menaxhimit”.

Kandidati për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

1. Të ketë mbrojtur Doktoratën dhe të ketë ekspertizë të spikatur në menaxhim;

2. Të ketë notë mesatare të ponderuar të studimeve Bachelor dhe Master mbi 8,5;

3. Të ketë minimumi 10 vjet eksperiencë pune dhe eksperiencë në mësimdhënie;

4. Të ketë njohuri të mira profesionale të gjuhës angleze.

5. Të kenë njohuri të mira në lëndët që duan të angazhohen.

 

 

 Të interesuarit mund të aplikojnë me një CV dhe letër interesi në adresën elektonike e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al.

 

 Aplikimet janë të hapura deri më 10/02/2023.