Vënde Vakante tek Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Vënde Vakante

Viti akademik 2021-2022, semestri i parë

Albanian Universitypër vitin akademik 2021 – 2022, semestri i parë paraqet si më poshtë vëndet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët.

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

19 vënde vakante

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të kenë përfunduar ciklin e dytë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të mbulojnë me mesatare mbi 8 (tetë);
 • Preferohet eksperiencë në mësimdhënie dhe eksperiencë profesionale, e lidhur me lëndën që do të mbulojnë;
 • Preferohet që aplikantët të kenë gradën shkencore “Doktor”;
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi etj.
 1. Departamenti i Inxhinierive: 7 vënde vakante

1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në Matematike ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

1.    Të kenë mbrojtur doktoraturën në Matematikë ose ekuivalente.

2.    Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).

3.    Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.

4.    Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.

5.    Të kenë njohuri të mira në lëndët:

– Algjebër – Gjeometri,

– Probabiliteti dhe statistikë,

– Analizë komplekse,

– Analizë numerike,

– Metoda numerike.

 • Aplikimet janë të hapura deri më 22 Tetor 2021.
 1. 1 vënd pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushat e Inxhinierisë Elektrike ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Elektrike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 6. Teknikë sigurimi,
 7. Makina elektrike 1 – 2,
 8. Matje elektrike dhe elektronike 1- 2.
 1. 2 vënde pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 6. Teoria e fushës elektromagnetike,
 7. Elektronika e fuqisë,
 8. Elementë e teknologji elektronike/Bazat e elektronikës,
 9. Arkitektura e sistemeve të kontrollit,
 10. Elektronika analoge/Elektronika dixhitale/Elektronika analoge dhe dixhitale,
 11. Teoria e sinjaleve/Përpunimi numerik i sinjaleve,
 12. Baza të automatikës 1 – 2,
 13. Mikroelektronika,
 14. Projektimi i qarqeve dixhitale,
 15. Sistemet me mikroproçesor.
 1. 3 vënde pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushat e Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike, Teknologjisë së Informacionit, Informatikës ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike, Teknologjisë së Informacionit, Informatikës ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 6. Arkitektura e kompjuterave,
 7. Baza të dhënash 1 – 2,
 8. Teori rrjetash/Rrjeta telematike,
 9. Bazat e inxhinierisë software,
 10. Programimi C++ dhe aplikime,
 11. Programimi Java dhe aplikime,
 12. Hyrje në përpunim imazhi,
 13. Teknologjia Cloud,
 14. Hyrje në sistemet e informacionit dhe siguria,
 15. Hyrje në programimin e shpërndarë,
 16. Hyrje në programimin paralel,
 17. Programim i orientuar nga objekti,
 18. Programim në ambjente të shpërndarë,
 19. Menaxhimi i projekteve të teknologjisë së informacionit,
 20. Siguria në rrjetat kompjuterike.
 1. 1 vënd pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushat e Inxhinierisë Mekanike/Mekatronike ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Mekanike/Mekatronike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 6. Teknologjia e materialeve,
 7. Vizatimi teknik industrial dhe autocad,
 8. Transmisione hidropneumatike,
 9. Matje mekanike dhe termike,
 10. Sistemet e avancuara të kontrollit,
 11. Zbatimi dhe standardet teknologjike të sistemeve të energjisë,
 12. Sistemet e menaxhimit te energjisë.
 • Departamenti Art Dizajnit: 9 vënde vakante
 1. Histori Arti dhe Menaxhim Arti – një pedagog me gradën Doktor Shkencash;
 2. Komunikim Vizual dhe Pikturë monumentale– një pedagog me të paktën gradën Doktor Shkencash;
 3. Art 2D (InDesign, CorelDRAW) – një pedagog me gradën Doktor Shkencash;
 4. Web Dizajn – një pedagog me gradën Doktor Shkencash;
 5. Estetikë – një pedagog me gradën Doktor Shkencash
 6. Art 3D– një pedagog me gradën Doktor Shkencash;
 7. Teknologjia e Materialeve – një pedagog me gradën Doktor Shkencash;
 8. Ndriçimi – një pedagog me gradën Doktor Shkencash;
 9. Teoria e Artit bashkëkohor dhe Teoria e Ngjyrës – një pedagog me gradën Doktor Shkencash;

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat: Arte/Dizajn/Arkitekturë;
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë);
 3. Të kenë minimumi 3 vjet experiencë në mësimdhënie;
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët për të cilat aplikon.
 1. Departamenti i Shkencave Ekonomike: 3 vënde vakante
 1. 1 (një) – 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë (Profesorë/Lektorë) për grupin mësimor “Financë Kontabilitet”.
 2. 1 (një) personel akademik me kohë të plotë (Profesorë/Lektorë) për grupin mësimor “Statistikë Matematikë”.

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur Doktoratën në fushat e Financë Kontabilitet ose Statistikë Matematikë dhe/ose ekspertizë të spikatur në fushat përkatëse;
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë) të studimeve Master, nëse nuk ka Doktoraturë;
 3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë pune dhe eksperiencë në mësimdhënie;
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh;
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët që duan të angazhohen.
 • Aplikimet janë të hapura deri më 30 Shtator 2021.