Vënde Vakante tek Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Albanian University

NUIS J82025002B

Tiranë, më 6 Qershor 2023

Vende Vakante

Viti akademik 2023-2024, semestri i parë

Albanian University për vitin akademik 2023 – 2024, semestri i parë paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët.

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

13 vende vakante

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të kenë përfunduar ciklin e dytë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të mbulojnë me mesatare mbi 8 (tetë);
 • Preferohet eksperiencë në mësimdhënie dhe eksperiencë profesionale, e lidhur me lëndën që do të mbulojnë;
 • Preferohet që aplikantët të kenë gradën shkencore “Doktor”;
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi etj.
 1. Departamenti i Inxhinierive: 6 vende vakante

Në kuadër të plotësimit të personelit akademik për vitin akademik 2023-2024, semestri i parë, Departamenti i Inxhinierive paraqet vendet vakante dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë:

 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushat e Inxhinierisë Elektrike ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Elektrike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 • Teknikë sigurimi,
 • Makina elektrike 1 – 2,
 • Matje elektrike dhe elektronike 1 – 2,
 • Transmisione elektrike,
 • Makina dhe transmisione elektrike,
 • Cilësia, normativa dhe legjislacioni teknik.
 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.

 Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 • Mikroelektronika,
 • Projektimi i qarqeve dixhitale,
 • Sistemet me mikroproçesor,
 • Sisteme elektronike.
 • 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushat e Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike, Teknologjisë së Informacionit, Informatikës ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike, Teknologjisë së Informacionit, Informatikës ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 • Teori rrjetash/Rrjeta telematike,
 • Teori rrjetash e avancuar,
 • Programim i orientuar nga objekti,
 • Programim në ambjente të shpërndarë,
 • Sisteme operative në kohë reale,
 • Algoritëm dhe programim i avancuar,
 • Siguria në rrjetat kompjuterike.
 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushat e Inxhinierisë Mekanike/Mekatronike ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Mekanike/Mekatronike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 • Teknologjia e materialeve,
 • Vizatimi teknik industrial dhe autocad,
 • Transmisione hidropneumatike.
 1. 2 vende pune për personel akademik me kohë të plotë (asistent lektor) në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbaruar studimet Bachelor dhe Master i Shkencave në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 • Elektroteknika 1/Elektroteknika 2,
 • Elementë e teknologji elektronike,
 • Bazat e elektronikës,
 • Elektronika analoge/Elektronika dixhitale,
 • Sisteme elektronike,
 • Elektronika e fuqisë.
 1. Departamenti Art Dizajnit: 2 vende vakante

 

 

Në kuadër të plotësimit të personelit akademik për vitin akademik 2023-2024, semestri i parë, Departamenti i Art-Dizajn paraqet vendet vakante dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë:

 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushat e Dizajnit ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat: Dizajn/ Arte/ose ekuivalente;
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë);
 3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë në mësimdhënie;
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët për të cilat aplikon:
 • Art 2D,
 • Fotografi,
 • Restaurim,
 • Estetikë
 • 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushat e Arkitekturës ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat: Arkitekturë / ose ekuivalente;
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë);
 3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë në mësimdhënie;
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh;
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët për të cilat aplikon:
 • Art 3D
 • Interier Dizajn 2
 1. Departamenti i Shkencave Ekonomike: 5 vende vakante

Në kuadër të plotësimit të personelit akademik për vitin akademik 2023-2024, semestri i parë, Departamenti Shkencave Ekonomike paraqet vendet vakante dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë:

 1. 1 (një) personel akademik me kohë të plotë (Profesorë/Lektorë) për grupin mësimor të “Ekonomiksit”.
 2. 1 (një) personel akademik me kohë të plotë (Profesorë/Lektorë) për grupin mësimor të “Menaxhimit”.
 • 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë (Profesorë/Lektorë) për grupin mësimor të “Financë-Kontabilitetit”.
 1. 1 (një) personel akademik me kohë të plotë (Profesorë/Lektorë) për grupin mësimor të lëndëve të formimit bazë.

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur Doktoratën dhe/ose të kenë ekspertizë të spikatur në fushat përkatëse;
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar të studimeve Bachelor dhe Master mbi 8,5.
 3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë pune dhe eksperiencë në mësimdhënie;
 4. Të kenë njohuri të mira profesionale të gjuhës angleze.
 5. Të kenë njohuri shumë të mira në lëndët që duan të angazhohen.
 • Aplikimet janë të hapura deri më 31 Gusht 2023.