Rregullure e Bordit Administrativ

 RREGULLORE “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E BORDIT ADMINISTRATIV”   Neni 1 Me këtë Rregullore, përcaktohen rregullat mbi mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Bordit Administrativ të Albanian University (këtu e në vazhdim AU), organizimin e mbledhjeve, kryesimin dhe vendimmarrjen, zbatimin Read More

Rregullore e Senatit Akademik

         RREGULLORE “MBI ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SENATIT AKADEMIK”    Neni 1   Senati Akademik është organ kolegjial vendimmarrës në nivel Universiteti. Veprimtaria e Senatit të Albanian University (këtu e në vazhdim AU) mbështetet në ligjin nr. 9741 date Read More