Vënde Vakante tek Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Albanian University

NUIS J82025002B

Tiranë, më 28 Korrik 2022

Vënde Vakante

Viti akademik 2022-2023, semestri i parë

Albanian Universitypër vitin akademik 2020 – 2021, semestri i parë paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

3 vënde vakante

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të kenë përfunduar ciklin e dytë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të mbulojnë me mesatare mbi 8 (tetë);
 • Preferohet eksperiencë në mësimdhënie dhe eksperiencë profesionale, e lidhur me lëndën që do të mbulojnë;
 • Preferohet që aplikantët të kenë Titullin “Profesor/Lektor”;
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi etj.
 1. Departamenti i  Shkencave Juridike dhe Politiko-Administrative:  1 vënd vakant
 1. Shkencave Juridike dhe Politiko-Administrative:  1 vënde vakante

Në kuadër të plotësimit të stafit akademik për vitin akademik 2022 – 2023, më poshtë gjeni nevojat për staf akademik të Departamentit të Shkencave Juridike dhe Politiko-Administrative me kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë:

 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushën e Shkencave Politike.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • Të kenë mbrojtur së paku Doktoraturën në fushën e Shkencave Politike
 • Të ketë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë);
 • Të ketë minimumi 3 vite  eksperiencë pune;
 • Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 • Të kenë njohuri të mira në lëndën:
 • “Hyrje në shkenca Politike”
 • “Politikat krahasuese”
 • Departamenti i  Psikologjisë së Përgjithshme:  2 vënde vakante

Në kuadër të plotësimit të stafit akademik për vitin akademik 2022 – 2023, më poshtë gjeni nevojat për staf akademik të Departamentit të Psikologjisë me kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë:

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushën e Psikologjisë.
 • Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 • Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 • Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 • Të kenë njohuri të mira në lëndët:

– Konceptimi dhe analiza e rasteve klinike.

– Ndërhyrje në raste krizash dhe traumash

 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushën e Neuropsikiatrisë.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Neurologjisë osë Psikiatrisë.
 • Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 • Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.

-Neuropsikologji Klinik

 • Aplikimet janë të hapura deri më 23 Shtator 2022.