Vënde Vakante tek Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Albanian University

NUIS J82025002B

Tiranë, më 6 Qershor 2023

Vende Vakante

Viti akademik 2023-2024, semestri i parë

Albanian Universitypër vitin akademik 2023 – 2024, semestri i parë paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

13 vende vakante

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi etj.
 1. Shkencave Juridike dhe Politiko-Administrative:  6 vende vakante

Në kuadër të plotësimit të stafit akademik për vitin akademik 2023 – 2024, më poshtë gjeni nevojat për staf akademik të Departamentit të Shkencave Juridike dhe Politiko-Administrative me kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë:

 1. 3 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushën e Shkencave Politike.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushën e Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 1. 3 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushën e Shkencave Juridike.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në një nga fushat e së drejtës.

2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).

3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.

4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.

Në kuadër të plotësimit të stafit akademik për vitin akademik 2023 – 2024, më poshtë gjeni nevojat për staf akademik të Departamentit të Psikologjisë së Përgjithshme me kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë:

 1. 3 vende pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushën e Psikologjisë Klinike.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushën e Psikologjisë .
 • Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 • Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 • Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 • Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 • Konceptimi dhe analiza e rasteve klinike
 • Ndërhyrje në raste krizash dhe traumash
 • Intervistim dhe praktikum
 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushën e Neuropsikiatrisë .Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:
 2. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Neurologjisë osë Psikiatrisë.
 3. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 4. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 5. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 6. Të kenë njohuri të mira në lëndën:

-Neuropsikologji Klinike

 • Departamenti i  Edukimit dhe Anglishtes:  3 vende vakante

Në kuadër të plotësimit të stafit akademik për vitin akademik 2023 – 2024, më poshtë gjeni nevojat për staf akademik të Departamentit të Edukimit dhe Anglishtes me kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë:

 1. 2 vende pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushën e Metodologjisë së mësimdhënies.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushën e Metodologjisë së mësimdhënies .
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndën:
 6. Metodologji e përgjithshme e mësimdhënies.
 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushën e Pedagogji së përgjithshme.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushën e Metodologjisë së mësimdhënies .
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndën:
 6. Pedagogji e përgjithshme
 • Aplikimet janë të hapura deri më 31 Gusht 2023.