Vënde Vakante tek Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Albanian University

NUIS J82025002B

Tiranë, më 24 Janar 2024

Vende Vakante

Viti akademik 2023-2024, semestri i dytë

 

A. Departamenti i Shkencave Juridike dhe Politiko-Administrative: 2 vende vakante

Departamenti i Shkencave Juridike dhe Politiko-Administrative shpall vendet vakante dhe kriteret si më poshtë:

 

1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushën e Shkencave Politike.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

– Të kenë gradën shkencore “Doktor i shkencave”, titulli Prof. Dr./Prof. Asoc. përbën avantazh;

– Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë);

– Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune dhe eksperiencë në mësimdhënie;

– Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh;

2. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushën e Shkencave Juridike.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

– Të kenë gradën shkencore “Doktor i shkencave”, titulli “Prof. Dr./Prof. Asoc.” përbën avantazh;

– Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë);

– Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune dhe eksperiencë në mësimdhënie;

– Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh;

· Të interesuarit mund të aplikojnë me një CV dhe letër interesi në adresën elektonike e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al.

· Aplikimet janë të hapura deri më 02 Shkurt 2024.