Vënde Vakante tek Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Albanian University

NUIS J82025002B

                                                                                                Tiranë, më 28 Korrik 2021

Vënde Vakante

Viti akademik 2021-2022, semestri i parë

Albanian Universitypër vitin akademik 2020 – 2021, semestri i parë paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

3 vënde vakante

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të kenë përfunduar ciklin e dytë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të mbulojnë me mesatare mbi 8 (tetë);
 • Preferohet eksperiencë në mësimdhënie dhe eksperiencë profesionale, e lidhur me lëndën që do të mbulojnë;
 • Preferohet që aplikantët të kenë Titullin “Profesor”;
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi etj.
 1. Departamenti i  Shkencave Juridike:  3 vënde vakante
 • 3 vende pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë) në Departamentin e Shkencave Juridike

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

Nevojat për pedagogë të rinj për vitin akademik 2021-2022
NrProgamet e studimit dhe emertimi i lëndëveNr. Pedag.
Program i Integruar i Studimit Master i Shkencave në Drejtësi (Kualifikimi minimal, Titull Shkencor Prof.Asoc.Dr.)
1E Drejtë Financiare1
Msc. “Shkenca Juridike” Profili E Drejtë Private (Kualifikimi minimal, Titull Shkencor Prof.Asoc.Dr.)
1E Drejtë e Pronësisë Intelektuale1
NrProgamet e studimit dhe emertimi i lëndëveNr. Pedag.
Master Profesional “E Drejtë Private” (Kualifikimi minimal, Titull Shkencor Prof.Asoc.Dr.)
1Sistemet e huaja më të mëdha të së drejtës1

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • Të kenë përfunduar ciklin e dytë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të mbulojnë me mesatare mbi 8 (tetë);
 • Preferohet eksperiencë në mësimdhënie dhe eksperiencë profesionale, e lidhur me lëndën që do të mbulojnë;
 • Preferohet që aplikantët të kenë Kualifikim minimal, Titull Shkencor  Prof Asoc Dr
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi etj.
 • Aplikimet janë të hapura deri më 30 Shtator 2021.