Orari Mësimor

Orari Mësimor në “Albanian University” për të gjitha programet e studimit zhvillohet nga ora 08.00 – 19.00, në përputhje me ngarkesën mësimore të kurrikulave dhe kalendarin akademik. Orari Mësimor gjendet i afishuar në hollin e godinave të Universitetit sipas Fakulteteve.