Vende Vakante 2024-2025

Albanian University

NUIS J82025002B

                                                                                 Tiranë, më 21 Qershor 2024

Vende Vakante

Viti akademik 2024-2025, semestri i parë

Albanian Universitypër vitin akademik 2024 – 2025, semestri i parë paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

28 vende vakante

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të ketë eksperiencë në mësimdhënie dhe eksperiencë profesionale, e lidhur me lëndën që do të mbulojnë;
 • Preferohet që aplikantët të kenë gradën shkencore “Doktor”,  ose titullin “Prof.Asoc.Dr”, “Prof.Dr.”.
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi.

A. Departamenti i Stomatologjisë shpall 6 vende vakante si më poshtë vijon:

 1. Fiziologi -1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 2. Patologji OMF – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 3. Anatomi Patologjike – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 4. Histologji/Embriologji– 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 5. Urgjencë –1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 6. Protetikë e lëvizshme/fikse –1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar  .

B. Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë shpall 17 vende vakante si më poshtë vijon:

Programi i Studimit në “Infermieri” ka këto nevoja:

1. Puerikulturë- 1 Pedagog të brëndshëm me gradën Prof.Asoc.Dr ose Dr në Infermieri me eksperiencë në mësimdhënie.

2. Biokimi Mjekësore- 2 Pedagog të brëndshëm me gradën Prof.Asoc.Dr ose Dr në Infermieri me eksperiencë në mësimdhënie.

3. Psikiatri – 1 Pedagog të brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asoc ose Dr në Infermieri me eksperiencë në mësimdhënie.

4. Infermieristika e Obstetrikë – Gjinekologji – 1 Pedagog të brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asoc/, Dr Ose SPa në Infermieri me eksperiencë në mësimdhënie.

5. Kirurgji- 1 Pedagog me gradën Dr në Infermieri me eksperiencë në mësimdhënie.

6. Histologji – 2 Pedagog të brëndshëm me gradën Dr në Infermieri me eksperiencë në mësimdhënie.

7. Anestezi Reanimacion -1 Pedagog të brëndshëm me gradën Dr në Infermieri me eksperiencë në mësimdhënie.

II. Programi i Studimit Bachelor në “Fizioterapi” ka këto nevoja:

1. Vlerësim Neurofiziologjik- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Dr në Fizioterapi.

2. Fizioterapi Instrumentale- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Dr në Fizioterapi.

3. Histologji – 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Dr me eksperience në mësimdhënie.

4. Anatomi / Neuroanatomi- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Dr në Fizioterapi.

III. Programin e Studimit Master Profesional në “Infermieri Kirurgjikale” ka këto nevoja:

1. Anestezi – Reanimacion- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Dr me eksperience në mësimdhënie.

2. Kujdesi Infermierorë në Anestezi – Reanimacion- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Dr me eksperience në mësimdhënie.

IV. Programin e Studimit Master Profesional në “Terapi Manuale” ka këto nevoja:

1. Rehabilitim në Teorine e Terapisë Manuale 1 – 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Dr me eksperience në mësimdhënie.

2. Rehabilitim në Teorine e Terapisë Manuale 2 – 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Dr me eksperience në mësimdhënie.

C. Departamenti i Farmacisë shpallen 5 vende vakante si më poshtë vijon:

 1. Biologji – 1 pedagog me titullin akademik Profesor (profili Mjekësi e Përgjithshme) me eksperiencë në mësimdhënie për pedagog të brendshëm.
 2. Anatomi – 1 pedagog me titullin akademik Profesor/Dr me eksperiencë në mësimdhënie për pedagog të brendshëm.
 3. Sëmundje të Brendshme- 1 pedagog me titullin akademik Profesor(profili Mjekësi e Përgjithshme) me eksperiencë në mësimdhënie për pedagog të brendshëm.
 4. Fiziologji- 1 pedagog me titullin akademik Profesor(profili Mjekësi e Përgjithshme) me eksperiencë në mësimdhënie për pedagog të brendshëm.
 5. Biokimi Mjekësore- 1 pedagog me titullin akademik Profesor(profili Mjekësi e Përgjithshme) me eksperiencë në mësimdhënie për pedagog të brendshëm.
 • Aplikimet janë të hapura deri më 31 Gusht 2024.