KRITERET E PRANIMIT

KRITERET E PRANIMIT (Për programet e ciklit të dytë  “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave”) Të gjithë kandidatët, të cilët kërkojnë të ndjekin ciklin e dytë të studimeve  në AU, duhet të kryejnë procesin e aplikimit nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit Read More