Misioni dhe vlerat

Misioni i Albanian University

Universiteti ka për mision kryesor:

 • Të krijojë, të transmetojë, të zhvillojë e të mbrojë dijet me anë të mësimdhënies;
 • Të ofrojë programe të studimeve në të tre ciklet e studimit;
 • Të zhvillojë punë shkencore në të gjitha fushat që ajo mbulon dhe të përgatisë specialistë dhe
 • shkencëtarë të rinj;
 • Të realizojë kërkimin shkencor dhe veprimtari krijuese;
 • Të ofrojë mundësi për të përfituar nga arsimi i lartë gjatë gjithë jetës;
 • Të ndihmojë zhvillimin ekonomik në nivel kombëtar dhe rajonal;
 • Të kontribuojë në rritjen e standardeve të demokracisë e të qytetërimit të shoqërisë dhe në përgatitjen e të rinjve për një shoqëri bashkëkohore;
 • Të ofrojë shërbime, në përputhje me misionin e tij;
 • Të mbështesë dhe realizojë aftësimin e personelit akademik, duke i garantuar mundësi të
 • barabartë për të përfituar nga financimet për kërkim shkencor.

AU përbën një komunitet të pavarur të hapur i cili që kërkon të jetë pjesë e denjë e botës dhe e së ardhmes. Në zhvillim të misionit të tij AU ka si objektiv të shoqërojë dhe të mbështesë studentët në mënyrë që ai të zhvillojë më së miri potencialin e tij. Të nxisë krijimin, transferimin dhe përparimin e dijes për t’ju përgjigjur nevojave për një formimi të lartë bazuar në kërkimin shkencor në të mirë të shoqërisë.

Parimet bazë mbi të cilat mbështetet “AU” në realizimin e Misioneve të tij

Në realizimin e misioneve të tij, universiteti vepron në respekt të drejtave themelore të njeriut, të sanksionuara në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në Kartat, Deklaratat dhe Konventat evropiane dhe ndërkombëtare. Universiteti promovon zhvillimin e lirë të studimit, procesit mësimor dhe të kërkimit shkencor, bashkëpunimin në shkallë të gjerë me institucione të arsimit të lartë dhe të kulturës, kombëtare dhe ndërkombëtare; hapjen ndaj komunitetit shkencor kombëtar dhe ndërkombëtar; bashkëpunimin me administratën shtetërore; raportin e frytshëm bashkëpunues me ndërmarrjet dhe bizneset, me botën e punës dhe të profesioneve, me organizatat jo-qeveritare. 

Universiteti është i pavarur nga çdo lloj orientimi ideologjik, politik apo fetar; vepron në përputhje dhe në respekt të parimeve kushtetuese dhe të dispozitave ligjore në fuqi; garanton lirinë e studimit, të mësimdhënies dhe të kërkimit të lirë shkencor. Universiteti aspiron përmbushjen e misionit të tij arsimor në frymën e lirisë dhe të respektit të dinjitetit human, pluralizmit të ideve, transparencës së procedurave, si dhe promovon mendimin e lirë të pedagogëve dhe studentëve duke u siguruar mundësi të barabarta për punësim dhe studim në funksion të një qëllimi të përbashkët.