Vënde Vakante tek Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Albanian University NUIS J82025002B                                                                                                 Tiranë, më 28 Korrik 2021 Vënde Vakante Viti akademik 2021-2022, semestri i parë Albanian Universitypër vitin akademik 2020 – 2021, semestri i parë paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik Read More