Bordi i Administrimit

Bordi i Administrimit është organi më i lartë kolegjial administrativ, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit të arsimit të lartë, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të tij.  Bordi i Administrimit të AU ushtron këto kompetenca kryesore: garanton qëndrueshmërinë financiare Read More