Vënde Vakante Viti akademik 2023-2024 semestri i parë: Departamenti i Shkencave Ekonomike

Albanian University

NUIS J82025002B

                                                                                               Tiranë, më 31 Tetor 2023

 

Vende Vakante

Viti akademik 2023-2024, semestri i parë

 

 

  1. Departamenti i Shkencave Ekonomike: 2 vende vakante

 

Departamenti i Shkencave Ekonomike shpall vendet vakante dhe kriteret si më poshtë:

 

  1. 1 (një) personel akademik me kohë të plotë (Profesorë/Lektorë) për grupin mësimor “Manaxhimit”.
  2. 1 (një) personel akademik me kohë të plotë (Profesorë/Lektorë) për grupin mësimor “Ekonomiksit”.

 

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 

  1. Të kenë mbrojtur Doktoratën në fushat e Manaxhimit ose Ekonomiksit dhe/ose ekspertizë të spikatur në fushat përkatëse;
  2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë) të studimeve Master, nëse nuk ka Doktoraturë;
  3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë pune dhe eksperiencë në mësimdhënie;
  4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh;
  5. Të kenë njohuri të mira në lëndët që duan të angazhohen.

 

Të interesuarit mund të aplikojnë me një CV dhe letër interesi në adresën elektonike e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al.

  • Aplikimet janë të hapura deri më 10 Nëntor 2023.