Leksioni i hapur

Konceptimi dhe analiza e rastit,”Në kërkim të ngjarjeve të pandodhura” marrë nga teksti “Rruga për t’u bërë dikushi”, titullohet Leksioni i hapur që po mbahet aktualisht nga Prof. Dr. Adem Tamo.
 Profersor pranë Departamentit të Psikologjisë së Përgjithshme, Fakulteti i Shkencave Shoqërore në Albanina University.
Pas një prezantimi që Prof. Adem Tamo i bëri natyrës dhe qëllimit të lëndës,“Konceptimi dhe analiza e rasteve klinike”,dy studentë të ngarkuar prezantojnë kazusin dhe punën e tyre.
Studentët e tjerë ndërhyjnë me pyetje apo shtrojnë çështje për diskutim.