Sigurimi i Studentëve

Politikat e sigurimit te studenteve pranë Albanian University në mbështetje të Ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën  e Shqipërisë 80/2015 ka nënshkruar “Policën e sigurimit nga aksidentet personale” për të gjithë studentët e regjistuar në Read More

Klubet Studentore

Klubet Studentore e zhvillojnë veprimtarinë e tyre në bashkëpunim me Zyrën e Koordinimit dhe Mbështetjes ndaj Studentëve dhe  kanë si qëllim aktivizimin e studentëve në programe jashtë mësimore me karakter shkencor, profesional, social dhe kulturor. Disa nga klubet studentore mё Read More

Këshilli Studentor

Këshilli Studentor i “Albanian University” (KSUU) është një organizim i pavarur i studentëve i cili nuk zhvillon veprimtari politike dhe ekonomike. Ky këshill promovon pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinon përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të institucioneve të arsimit të Read More

Bursat

PROGRAMI I EKSELENCËS DHE BURSAT  Promovimi dhe nxitja e studentëve mё tё mirë ёshtё njё tjetёr politikё e “Albanian University”, duke synuar tё jetё lider nё fushёn e arsimit privat, në pёrgatitjen e elitave tё ardhshme nё fushёn e politikёs, Read More

Sekretaria Mësimore

Sekretaria Mësimore është struktura bazë administrative ndihmëse në shërbim të proҫesit mësimor në Universitet. Ajo përgjigjet për  organizimin dhe mirëfunksionimin e proҫesit të regjistrimeve, të transferimeve, të provimeve, për proҫesin e lëshimit të diplomave, si dhe mbajtjen e regjistrit të Read More

Orari Mësimor

Orari Mësimor në “Albanian University” për të gjitha programet e studimit zhvillohet nga ora 08.00 – 19.00, në përputhje me ngarkesën mësimore të kurrikulave dhe kalendarin akademik. Orari Mësimor gjendet i afishuar në hollin e godinave të Universitetit sipas Fakulteteve.