Sekretaria Mësimore

Sekretaria Mësimore është struktura bazë administrative ndihmëse në shërbim të proҫesit mësimor në Universitet. Ajo përgjigjet për  organizimin dhe mirëfunksionimin e proҫesit të regjistrimeve, të transferimeve, të provimeve, për proҫesin e lëshimit të diplomave, si dhe mbajtjen e regjistrit të Read More

Orari Mësimor

Orari Mësimor në “Albanian University” për të gjitha programet e studimit zhvillohet nga ora 08.00 – 19.00, në përputhje me ngarkesën mësimore të kurrikulave dhe kalendarin akademik. Orari Mësimor gjendet i afishuar në hollin e godinave të Universitetit sipas Fakulteteve.

Klinika Universitare

KLINIKA UNIVERSITARE STOMATOLOGJIKE “ÇERÇIZ MINGOMATAJ” FAKULTETI SHKENCAVE MJEKËSORE              ALBANIAN UNIVERSITY Viti 2006 shënon hapjen e Klinikës Universitare Stomatologjike, si pjesë e rëndësishme e Programit të Integruar të Ciklit të Dytë të Studimit “Master i Shkencave Read More