Sigurimi i Studentëve

Politikat e sigurimit te studenteve pranë Albanian University në mbështetje të Ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën  e Shqipërisë 80/2015 ka nënshkruar “Policën e sigurimit nga aksidentet personale” për të gjithë studentët e regjistuar në  vitin akademik 2016-2017.

Bashkëngjitur gjeni kushtet e kësaj police sigurimi.

Police per sigurimin nga aksidentet personale - AU 2017