Këshilli Studentor

Këshilli Studentor i “Albanian University” (KSUU) është një organizim i pavarur i studentëve i cili nuk zhvillon veprimtari politike dhe ekonomike. Ky këshill promovon pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinon përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të institucioneve të arsimit të Read More

Zyra e Karrierës & Alumnit

MISIONI & OBJEKTIVAT Zyra e Karrierës dhe Alumnit ka si qëllim aktivizimin e studentëve pas përfundimit të programit të studimit në veprimtari jashtë mësimore me karakter shkencor, profesional, social dhe kulturor. Shkëmbimi i ideve me studentët e diplomuar, diskutime rreth Read More

Bursat

PROGRAMI I EKSELENCËS DHE BURSAT  Promovimi dhe nxitja e studentëve mё tё mirë ёshtё njё tjetёr politikё e “Albanian University”, duke synuar tё jetё lider nё fushёn e arsimit privat, në pёrgatitjen e elitave tё ardhshme nё fushёn e politikёs, Read More

Sekretaria Mësimore

Sekretaria Mësimore është struktura bazë administrative ndihmëse në shërbim të proҫesit mësimor në Universitet. Ajo përgjigjet për  organizimin dhe mirëfunksionimin e proҫesit të regjistrimeve, të transferimeve, të provimeve, për proҫesin e lëshimit të diplomave, si dhe mbajtjen e regjistrit të Read More

Orari Mësimor

Orari Mësimor në “Albanian University” për të gjitha programet e studimit zhvillohet nga ora 08.00 – 19.00, në përputhje me ngarkesën mësimore të kurrikulave dhe kalendarin akademik. Orari Mësimor gjendet i afishuar në hollin e godinave të Universitetit sipas Fakulteteve.

Departamenti i Shkencave Juridike

Përgjegjës Departamenti: Dr. Ismail TAFANI Departamenti i Shkencave Juridike, është pjesë e Fakultetit të Shkencave Shoqërore pranë “Albanian University” dhe funksionon si njësi bazë e zhvillimit të mësimdhënies dhe të punës kërkimore-shkencore, duke përfshirë fusha kërkimi homogjene dhe duke grupuar Read More