Vende Vakante  Viti akademik 2023-2024, semestri i dytë

Albanian University 

NUIS J82025002B 

Tiranë, më 21 Dhjetor 2023 

Vende Vakante  

Viti akademik 2023-2024, semestri i dytë 

Albanian University për vitin akademik 2023 – 2024, semestri i dytë, paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët.

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

9 vende vakante

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Departamenti i Inxhinierive: 5 vende vakante
 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushat e Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike, Teknologjisë së Informacionit, Informatikës ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike, Teknologjisë së Informacionit, Informatikës ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 6. Programim në ambjente të shpërndarë,
 7. Sisteme operative në kohë reale,
 8. Bazat e inteligjencës artificiale,
 9. Përpunim imazhi,
 10. Programim paralel
 11. Proçeset stokastike.
 12. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushat e Inxhinierisë Elektrike ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Elektrike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 6. Cilësia, normativa dhe legjislacioni teknik,
 7. Projektimi dhe funksionimi i sistemeve të energjisë,
 8. Eficienca e energjisë në ndërtesa,
 9. Optimizimi i sistemeve të energjisë dhe proceseve.
 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesor/lektor) në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 6. Elektronika për telekomunikacion,
 7. Projektimi i sistemeve elektronike,
 8. Rrjeta telematike,
 9. Sisteme elektronike.
 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (asistent lektor) në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • Të kenë mbaruar studimet Bachelor dhe Master i Shkencave në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.
 • Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 • Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 • Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 • Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 • Elektroteknika 1/Elektroteknika 2,
 • Bazat e elektronikës,
 • Elektronika analoge/Elektronika dixhitale,
 • Sisteme elektronike,
 • Elektronika e fuqisë.
 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (asistent lektor) në fushat e Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike, Teknologjisë së Informacionit, Informatikës ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbaruar studimet Bachelor dhe Master i Shkencave në fushat e Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike, Teknologjisë së Informacionit, Informatikës ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 6. Programim i shpërndarë,
 7. Përpunim imazhi,
 8. Programim paralel.
 • Departamenti i Shkencave Ekonomike: 2 vende vakante
 1. 1 (një) personel akademik me kohë të plotë (Profesorë/Lektorë) për grupin mësimor të “Manaxhimit”.

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur Doktoratën në fushën e Manaxhimit dhe ekspertizë të spikatur në fushat përkatëse;
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë) të studimeve Master, nëse nuk ka Doktoraturë;
 3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë pune dhe eksperiencë në mësimdhënie;
 4. Të kenë njohuri të mira profesionale të gjuhës angleze.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:

1.Menaxhim,Vlerësim Projektesh

2.Menaxhim Projekti Avancuar

 • 1 (një) personel akademik me kohë të plotë (Profesorë/Lektorë) për grupin mësimor të “Ekonomiksit”.

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur Doktoratën në fushën e Ekonomiksit dhe ekspertizë të spikatur në fushat përkatëse;
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë) të studimeve Master, nëse nuk ka Doktoraturë;
 3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë pune dhe eksperiencë në mësimdhënie;
 4. Të kenë njohuri të mira profesionale të gjuhës angleze.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët që duan të angazhohen.
 • Departamenti i Art Dizajn: 2 vende vakante

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • Interier Dizajn – një pedagog me të paktën gradën Doktor Shkencash
 • Modelim Renderizim – një pedagog me të paktën gradën Doktor Shkencash
 • Art 3D një pedagog me të paktën gradën Doktor Shkencash.
 • Aplikimet janë të hapura deri më 19 Janar 2024.