Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë organizon më datë 27-28 Prill Konferencën Shkencore me temë: “Infermieri Klinike, Kirurgjikale dhe Rehabilitim” Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim e vlerësoi konferencën me 12 kredite. Tarifat e pjesëmarrjes në konferencë janë si më poshtë Read More

Kriteret e pranimit në programet e studimit

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe shkresës Nr. 12552  Prot., datë 07.12.2017, “Për kriteret e pranimit në programet e studimit të IAL Read More

Intership pranë Kontrollit të Lartë të Shtetit

“Kontrolli i Lartë i Shtetit” do të hapë dyert për 12 praktikantë të cilët do të zhvillojnë pranë këtij institucioni praktikën mësimore (internship) 6-mujore, sipas modeleve anglo-saksone të marrëdhënies së para-punësimit, Universitet – Institucion Publik Ftojmë të gjithë studentet e Read More

Zhvillimi i Qëndrueshëm, Konferencë Studentore

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike “Albanian University”& Fakulteti i Ekonomisë, “Kolegji Universitar Qiriazi” organizon, konferencën e studentore me temë: “Zhvillimi i qëndrueshëm” ________________________________________________ Zhvillimi i qëndrueshëm është në gjendje të sigurojë “plotësimin e nevojave të gjeneratave të sotme Read More