Vende Vakante Viti akademik 2019-2020, semestri i dytë

Albanian University

 

                                                                            Tiranë, më 15 Janar  2020

Vende Vakante

Viti akademik 2019-2020, semestri i dytë

 

Albanian University për semestrin e dytë të vitit akademik 2019–2020, paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që kandidatët duhet të plotësojnë :

 

Fakulteti i Shkencave te Aplikuara dhe Ekonomike

3vende vakante

 

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 

 • Të kenë përfunduar ciklin e dytë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të mbulojnë me mesatare mbi 8 (tetë);
 • Preferohet eksperiencë në mësimdhënie dhe eksperiencë profesionale, e lidhur me lëndën që do të mbulojnë;
 • Preferohet që aplikantët të kenë gradën shkencore “Doktor”;
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi etj.

 

 1. Departamenti I Inxhinierive – 3 vende vakante

 

 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushën e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.

 

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushën e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 • Teoria e fushës elektromagnetike,
 • Elektronika e fuqisë,
 • Sisteme elektronike,
 • Projektimi i qarqeve dixhitale,
 • Komunikimi numerik.

 

 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushën e Inxhinierisë Elektronike, Teknologjisë së Informacioni, Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike ose ekuivalente.

 

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushën e Inxhinierisë Elektronike, Teknologjisë së Informacioni, Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 • Arkitektura e kompjuterave,
 • Baza të dhënash 2,
 • Teknologjia WEB,
 • Programimi Java dhe aplikime.

 

 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushën e Inxhinierisë Mekanike, Inxhinierisë Mekatronike ose ekuivalente.

 

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushën e Inxhinierisë Mekanike, Inxhinierisë Mekatronike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 • Matje mekanike dhe termike,
 • Transmisione hidropneumatike,
 • Zbatimi dhe standardet teknologjike të sistemeve të energjisë,
 • Sistemet e menaxhimit te energjisë.