Vende Vakante Viti akademik 2019-2020, semestri i dytë

Albanian University

 

 

                                                                             Tiranë, më 15 Janar 2020

Vende Vakante

Viti akademik 2019-2020, semestri i dytë

 

Albanian University për semestrin e dytë të vitit akademik 2019 – 2020, paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që kandidatët duhet të plotësojnë :

 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

32 vende vakante

 

 

Kriteret e përgjithëshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit si dhe në “Ligjin për Arsimin e Lartë”, 80/2015 dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të ketë eksperiencë në mësimdhënie dhe eksperiencë profesionale, e lidhur me lëndën që do të mbulojnë;
 • Preferohet që aplikantët të kenë gradën shkencore “Doktor”, “Prof.Asoc” “Prof.Dr.”.
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi.

 

 

 1. Departamenti i Stomatologjisë: 6 vende vakante;

 

 • Biologji – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 • Fiziologji – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 • Patologji OMF– 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 • Gjenetikë– 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 • Dentistri Estetike-1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 • Menaxhim Shëndetësor-1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.

 

 

 

 

 1. Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë: 26 vende vakante;

 

 

 1. Programi i Studimit në “Infermieri” ka këto nevoja:

 

 1. Neuroanatomi- 1 Pedagog të brëndshëm me gradën Prof.Dr ose Dr me eksperience në mësimdhënie

 

 1. Histologji- 2 Pedagogë i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 2. Epidemiologji – 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 3. Fizologji – 2 Pedagogë me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 4. Urgjencë- 2 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc dhe 1 Doktor Shkencash i jashtëm me eksperience në mësimdhënie
 5. Psikiatri –2 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 6. Geriartri – 2 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose 1 Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 7. Infermieristika e Pediatrisë –1 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash dhe me eksperience në mësimdhënie.

 

 1. Programi i Studimit Bachelor në “Fizioterapi” ka këto nevoja:

 

 1. Fizologji– 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 2. Urgjencë– 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 3. Rehabilitim Kardiopulmonar -1 Pedagogë i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi
 4. Etikë-1 Pedagogë i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi
 5. Vlerësimi Neurofiziologjik- 1 Pedagogë i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi
 6. Infermieristika e Përgjithshme-1 Pedagogë i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi

 

 • Programin e Studimit Master Profesional në “Infermieri Kirurgjikale” ka këto nevoja:

 

 1. Kujdesi Infermieror në anestezi-reanimacion -1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 2. Kujdesi Infermieror ne Anestzi dhe Reanimacion-1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 3. Psikologji Mjekësore– 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.

 

 1. Programin e Studimit Master Profesional në “Terapi Manuale” ka këto nevoja:

 

 1. Reumatologji- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 2. Traumatologjia Sportive- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie
 3. Rehabilitim në terapi manuale 1 dhe 2: 2 Pedagogë i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie