Vend Vakant – Pergjegjes Departamenti

Tiranë, më 14/09/2023

Albanian University

J82025002B

Vend Vakant

Albanian Universityshpall vend vakant për:

  1. Pëgjegjës Departamenti i Inxhinierive, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

 

Kandidati duhet të përmbushë kriteret bazuar në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.

 

  • të zotërojë të paktën gradën shkencore “Doktor”.
  • të ketë përvojë akademike dhe profesionale në fushën përkatëse.
  • Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkuron
  • Të ketë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët

 

Kandidatët duhet të sjellin CV dhe letër interesi brenda datës 29/09/2023, në këtë adresë e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al