Kriteret e pranimit në programet e studimit

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe shkresës Nr. 12552  Prot., datë 07.12.2017, “Për kriteret e pranimit në programet e studimit të IAL për vitin akademik 2018-2019, ju bëjmë me dije si më poshtë vijon:

  1. Kriter i parë pranimi në “Albanian Univeristy” është përfundimi me sukses i arsimit të mesëm me notën mesatare mbi 6.
  2. Në programin e studimit “Arkitekturë” nuk do të pranohen studentë të cilët kanë përfunduar një shkollë të mesme sportive apo fetare.
  3. Për programet e ciklit të dytë të studimeve do të pranohen studentë që plotësojnë kriteret e vendosura nga MASR deri në plotësimin e kuotave.

Bashkëngjitur gjeni edhe kriteret që do të bëjnë të mundur renditjen e aplikantëve në “Albanian Univeristy” për vitin akademik 2018-2019.

Pse Albanian University 2018-2019