Vënd vakant për Personel ndihmës-akademik me karakter administrativ – sekretari mësimore

 

Tiranë, më 20.02.2024

Vend vakant

Albanian University shpall 1 vend vakant për Personel ndihmës-akademik me karakter administrativ – sekretari mësimore

Kriteret që duhet të përmbush kandidati:

  1. Të ketë përfunduar minimalisht studimet universitare të ciklit të parë (Bachelor);
  2. Të ketë aftësi të mira organizative dhe komunikuese të punës në grup;
  3. Të ketë eksperiencë pune në sekretari ose të ngjashme me të;
  4. Të ketë njohuri të mira të përdorimit të kompjuterit dhe të programit Microsoft Office; 
  1. Të ketë njohuri të mira në një nga gjuhët e huaja perëndimore.

 Kandidatët duhet të sjellin CV dhe letër interesi në adresën e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al  brenda datës 29.02 2024.