Vënde vakante viti akademik 2023-2024, Semetstri parë

Albanian University

NUIS J82025002B

                                                                               Tiranë, më 03.11.2023

 

Vende Vakante

Viti akademik 2023-2024, semestri i parë

 

  1. Departamenti i Art Dizajn: 2 vende vakante

 

Departamenti i Art Dizajn paraqet vende vakante dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë:

 

  1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të pjesshme (Profesor/Lektor)
  2. 1 vend pune për personel akademik me kohë të pjesshme (Profesor/Lektor)

 

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 

  1. Të zotërojë së paku gradën shkencore “Doktor” në fushat e Interier Dizajn/ Modelizim Renderizim dhe/ose ekspertizë në fusha ekuivalente;
  2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë) të studimeve Master;
  3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë pune dhe eksperiencë në mësimdhënie;
  4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh;
  5. Të kenë njohuri të mira në lëndët që duan të angazhohen.

 

  • Aplikimet janë të hapura deri më 11.2023.