Vende vakante Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Albanian University 

NUIS J82025002B 

 

    Tiranë, më 13 Tetor 2023 

 

Vende Vakante  

Viti akademik 2023-2024, semestri i parë 

 

Albanian University për vitin akademik 2023 – 2024, semestri i parë paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët. 

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike 

8 vende vakante 

 

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë: 

 

 • Të kenë përfunduar ciklin e dytë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të mbulojnë me mesatare mbi 8 (tetë); 
 • Preferohet eksperiencë në mësimdhënie dhe eksperiencë profesionale, e lidhur me lëndën që do të mbulojnë; 
 • Preferohet që aplikantët të kenë gradën shkencore “Doktor”; 
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi etj. 

 

 1. Departamenti i Inxhinierive: 6 vende vakante 

 

Sipas kërkesës së Departamentit të Inxhinierive nr. 1082 prot, datë 11.10.2023, vëndet vakante dhe kriteret që duhet të plotësojnë kanditatët qe duhet të plotësojnë janë si me poshtë vijojnë: 

 

 1. 1 vende pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente. 

 

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme: 

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Elektronike,ose ekuivalente. 
 1. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë). 
 1. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune. 
 1. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh. 
 1. Të kenë njohuri të mira në lëndët: 
 • Mikroelektroteknika, 
 • Projektimi i qarqeve dixhitale, 
 • Sistemet me mikroproçesor, 
 • Sisteme elektronike, 

 

 1.   2 vende pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushat e Teknologjisë së Informacionit, Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike, informatikës ose ekuivalente 

 

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme: 

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike, Teknologjisë së informacionit, Informatikës ose ekuivalente. 
 1. 2.Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë). 
 1. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune. 
 1. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh. 
 1. Të kenë njohuri të mira në lëndët: 
 • Teori rrjetash/Rrjeta telematike, 
 • Teori rrjetash e avancuar, 
 • Programim i orientuar nga objekti, 
 • Programim në ambjente të shpërndarë, 
 • Sisteme operative në kohë reale, 
 • Algoritëm dhe programim i avancuar, 
 • Siguria në rrjetat kompjuterike, 
 • Teknologjia WEB, 
 • Bazat e programimit mobile, 
 • Bazë të dhënash, 
 • Proçeset skotastike. 

 

 

 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushat e Inxhinierisë Elektrike ose ekuivalente. 

 

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme: 

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushën e Inxhinierisë Elektrike ose ekuivalente. 
 1. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë). 
 1. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune. 
 1. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh. 
 1. Të kenë njohuri të mira në lëndët: 
 • Transmisione elektrike, 
 • Makina elektrike 1-2, 
 • Matje elektrike dhe elektronike 1-2, 
 • Teknikë sigurimi, 
 • Makina dhe transmisione elektrike, 
 • Cilësia, normative dhe legjislacioni teknik, 
 • Projektimi dhe funksionimi i sistemeve të energjisë, 
 • Optimizimi i sistemeve të energjisë dhe proçeseve. 

 

 1. 1 vende pune për personel akademik me kohë të plotë (asistent lektorë) në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente. 

 

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme: 

 1. Të kenë mbaruar studimet Bachelor dhe Master i Shkencave ne fushat e Inxhinierisë Elektronike,ose ekuivalente. 
 1. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë). 
 1. Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune. 
 1. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh. 

5.Të kenë njohuri të mira në lëndët: 

 • Elektroteknika 1/Elektroteknika 2, 
 • Elementë e teknologji elektronike, 
 • Bazat e elektronikës, 
 • Elektronika analoge/elektronika dixhitale, 
 • Sisteme elektronike, 
 • Elektronika e fuqisë. 

 

 1.   1 vende pune për personel akademik me kohë të plotë (asistent lektorë) në fushat e Teknologjisë së Informacionit, Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike, Informatikës ose ekuivalente 

 

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme: 

 1. Të kenë mbaruar studimet Bachelor dhe Master i Shkencave ne fushat e Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike,Teknologjisë së informacionit, Informatikës ose ekuivalente.

2.Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë). 

3.Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune. 

4.Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh. 

5.Të kenë njohuri të mira në lëndët: 

 • Elementë bazë të informatikës, 
 • Bazat të dhënash, 
 • Programim C++. 

 

 

 1. Departamenti i Shkencave Ekonomike: 2 vende vakante 

Sipas kërkesës së Departamentit të Shkencave Ekonomike nr 1088 prot, datë 12.10.2023, vëndet vakante dhe kriteret që duhet të plotësojnë kanditatët qe duhet të plotësojnë janë si me poshtë vijojnë : 

 

 1. 1 (një)  personel akademik me kohë të plotë (Profesorë/Lektorë) për grupin mësimor “Manaxhimit”. 
 1. 1 (një) personel akademik me kohë të plotë (Profesorë/Lektorë) për grupin mësimor “Ekonomiksit”. 

 

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme: 

 1. Të kenë mbrojtur Doktoratën në fushat e Manaxhimit ose Ekonomiksit dhe/ose ekspertizë të spikatur në fushat përkatëse; 
 1. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë) të studimeve Master, nëse nuk ka Doktoraturë; 
 1. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë pune dhe eksperiencë në mësimdhënie; 
 1. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh; 
 1. Të kenë njohuri të mira në lëndët që duan të angazhohen. 

 

 

 • Aplikimet janë të hapura deri më 20 Tetor 2023.