Vende Vakante

  1. Dekan i Fakultetit të Shkencave Shoqërore.

                                                                          Tiranë, më 6 Shtator 2018

Vende Vakante

Albanian University paraqet vende vakante për pozicion drejtues si më  poshtë:

  1. Dekan I Fakultetit të Shkencave Shoqërore.

Kandidati duhet të përmbush kriteret  bazuar në Ligjin Nr. 80/2015 për Arsimin e Lartë dhe Këkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë,  konkretisht duhet jetë personel akademik i kategorisë “Profesor”, të ketë eksperincë dhe përvojë akademike në fushën përkatëse.

Kandidatët duhet të sjellin CV dhe letër interesi në këtë adresë e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al

Aplikimet pranohen deri më 21 Shtator 2018.