THIRRJE E HAPUR PER BOTIME REVISTA OPTIME

Të nderuar kolegë,

Jeni të ftuar të dërgoni punimet tuaja shkencore në trajtë artikujsh të plotë në gjuhën shqipe dhe abstrakt në gjuhën angleze për publikim në numrin e ardhshëm të Revistës OPTIME. Afati është deri me datë 15 DHJETOR 2022.

Bashkangjitur gjendet udhëzimi për autorët.

Udhëzime për autorët

Materialet (artikujt) i adresohen revistës OPTIME Ato i nënshtrohen vlerësimit të redaksisë e cila miraton për botim pasi ka bere modifikimet eventuale

Materiali i dergohet Albanian University Adresa Bulevardi Zogu i I Tiranë email:e.qorri@albanianuniversity.edu.al

Materiali dorezohet në 3 kopje (nje original dhe 2 fotokopje) si dhe në formen elektronike. Ai duhet te shoqerohet me adresen e emailit te autorit me te cilin do te lidhet redaksia ne vazhdim. Po ashtu dorezohet nje formular i cili duhet te firmoset nga autoret e tjere qe i delegojne autorit kryesor kompetencat. Autoresia nenkupton qe sejcili autor te kete marre pjese ne menyre te mjaftueshme ne punim aq sa te mare pergjegjesi publike per permbajtjen e tij Renditja e autoreve percaktohet nga vendimi i perbashket i bashkeautoreve

Pasi kthehet materiali per regullime ai ridergohet ne formen perfundimtare

Drejtshkrimi i gjuhes shqipe është i detyrueshem. Nuk pranohet zevendesimi i shkronjes ë dhe ç me shkronjat e dhe c.

Materiali duhet te renditet sipas kesaj menyre :

Faqja e titullit permban:

Titullin

Emrin /emrat e autoreve (pa titujt shkencore)

Adresat e te gjithe autoreve Kur autoret jane ne qendra te ndryshme pune djathtas tyre behet nje shenje (qe specifikohet me poshte) psh:

Emer Mbiemer *, Emer Mbiemer **, Emer Mbiemer ***

* Albanian University

** Fakulteti I mjekesise i UT

*** Ministria e Shendetesise

Adresa e plote (perfshire telefonin dhe email-in ) e autorit qe do te mbaje lidhje me revisten

Abstrakti

Paraqitet ne shqip dhe ne versionin anglisht dhe permban jo me shume se 250 fjale .Abstraktit ne anglisht i vihet edhe titulli Ne abstract paraqitet qellimi, metodat,rezultatet dhe perfundimet

Poshte abstraktit shkruhen fjalet kyçe

Fjale çelës

Materiali

Gjate shtjellimit te materialit çdo reference, figure dhe tabele numerohet ne shifra arabe me numer rendor sipas rendit qe citohen ne tekst.Kur jane me shume se 2 referenca ato ndahen me presje )

Nuk perdoren shkurtime te tjera perveç atyre qe jane perdorur ne abstract.

Falenderimet shtypen ne mbarim te tekstit pas referencave

Referencat

Referencat shenohen ne tekst me numërore arabe sipas rendit qe citohen .

Referencat shtypen ne flete te veçanta nga teksti me hapesire dyfishe sipas stilit te Vancouver.-it(International Committee of Medical Journal EditorsUniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals):kur lista e autoreve perbehet nga 1 deri ne 7 vete , citohen qe te gjithe .Kur ajo permban me shume se 7 vete , citohen vetem 3 te paret dhe pas te tretit shenohet fjala et al.(ose e bp.)

Referencat pershkruhen si me poshte:

1.Referenca e artikujve periodike

Auroret ,Titulli,Revista ,viti , volumi, faqe , psh : Quilici J.,Gallo R. Physiopatologie des syndromes coronariens aigus.Ann Cardiol.Angeiol 2009 ;148;611-23

2.Referenca e nje libri

Autori.Titulli,Vendi i botimit Shtepia botuese , Viti botimit p.sh: Cohen J. Return extrasystoles.New York ;Grune and Stratton;1996

3.Referenca e nje kapitulli libri

Autori kapitullit Emri kapitullit Emri i autorit te librit Emri i librit Vendi i botimit Shtepia botuese Viti botimit faqet e kapitullit psh :Baillet J.L’apport de la scintigraphie dans le diagnostic de l’embolie pulmonaire.në Chiche P La maladie thrombo-embolique pulmonaire Paris;L’Expansion scientifique française;1969, f.107-34