Departamenti i Farmacisë organizon Konferencën e 7-të Ndërkombëtare në Shkenca Farmaceutike në datat 28 – 29 Prill 2021

“Albanian University”

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Departamenti i Farmacisë

në bashkëpunim me:

“Universitetin Pisës Itali”

“Universitetin e Napolit “Federico II”

“Urdhërin e Farmacistëve të Shqipërisë”

organizon:

Konferenca Ndërkombëtare Nr. 7 në Shkenca Farmaceutike;

“Edukimi Mjekësor dhe Shëndeti Publik. Hulumtimi Shkencor në Situatën e Pandemisë COVID-19. Diagnostikimi, Trajtimi dhe Vaksinat”

“Medical Educations and Public Health. Research Findings of COVID-19 on Diagnosis, Treatments, and Vaccines “

Tiranë, 28 – 29 Prill 2021

* Abstraktet dhe punimet do të vlerësohen nga bordi shkencor i konferencës dhe do të botohen në librin e abstrakteve.

Data me rëndësi
Dorëzimi i abstrakteve                                                              27 Mars
Njoftimi i pranimit                                                                      30 Mars
 

Abstrakti në shqip dhe në anglisht, deri në 300 fjalë mund të dorëzohet në adresën e postës lektronike: a.napuce@albanianuniversity.edu.al               cel. 00355696061100

Kërkesat kryesore mbi abstraktin:
Titulli (12, Times New Roman, bold.) (14points Times New Roman, Bold, Centered)
Emri i autorit (Prezantuesit oral) (12, Times New Roman)  
Emri i bashkëautorit ∗∗                                                                                 (12, Times New Roman)
Institucioni/afilimi dhe adresa e-mail. (12,  Times New Roman)
∗∗Institucioni/afilimi dhe adresa e-mail e bashkëautorit                        (12 ,Times New Roman)
Përmbajtja e abstraktit (abstrakti duhet të jetë Times New Roman 12, jo bold, hapësirë single dhe duhet të jetë deri 300 fjalë i gjatë.)
Fjalë kyçe: Fjalët kyç duhet të jenë Times New Roman, 10 italik. Formati: Abstraktet duhet të dorëzohen në format Microsoft Word (.doc ose .docx).