Organizimi Institucional

“Albanian University” si Institucion i Arsimit tё Lartё, e bazon veprimtarinë akademike dhe organizative nё Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Ligjin Nr 80/ 2015 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë” në Statutin e Institucionit si dhe në Rregulloret që Read More

Rregullure e Bordit Administrativ

 RREGULLORE “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E BORDIT ADMINISTRATIV”   Neni 1 Me këtë Rregullore, përcaktohen rregullat mbi mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Bordit Administrativ të Albanian University (këtu e në vazhdim AU), organizimin e mbledhjeve, kryesimin dhe vendimmarrjen, zbatimin Read More

Rregullore e Senatit Akademik

         RREGULLORE “MBI ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SENATIT AKADEMIK”    Neni 1   Senati Akademik është organ kolegjial vendimmarrës në nivel Universiteti. Veprimtaria e Senatit të Albanian University (këtu e në vazhdim AU) mbështetet në ligjin nr. 9741 date Read More

Bordi i Administrimit

Bordi i Administrimit është organi më i lartë kolegjial administrativ, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit të arsimit të lartë, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të tij.  Bordi i Administrimit të AU ushtron këto kompetenca kryesore: garanton qëndrueshmërinë financiare Read More

Sigurimi i Brendshëm i Cilësisë

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë planifikon dhe organizon  vlerësimin e brendshëm të cilësisë: të programeve të studimit, dhe vlerësimit të brendshëm të institucionit. FUNKSIONET NJSBC për çdo vlerësim që organizon, nge Grupin e Vlerësimit të Brendshëm (GVB), ku Read More

Stafi Administrativ

STAFI ADMINISTRATIV I “ALBANIAN UNIVERSITY” Administrator i Përgjithshëm i Albanian University  Znj. Ada Ruka Administrator i Fakultetit të Shkencave Mjekësore Znj. Ana Tasi Administrator i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Znj. Rudina Qato Administrator i Fakultetit të Shkencave Read More

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Departamenti i Shkencave Juridike dhe Politiko – Administrative Departamenti I Shkencave Juridike dhe Politiko-Administrative Nr Emër Mbiemër Grada / Titulli 1 Doriana Pano Dr 2 Enver Bytyçi Prof. Dr 3 Jonida Hyka M.E. 4 Luan Hasneziri Prof. Asoc. Dr 5 Read More

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Departamenti i Stomatologjisë Nr              Departamenti I Stomatologjisë 1 Aldo Vangjeli Dr 2 Anila Kacurri Msc 3 Ardit Shehi Dr 4 Armela Ünlü (Numanaj) SPA 5 Blerina Zeza Prof. Asoc. Dr 6 Brunilda Çenkoglu (Gashi) Read More