Agjenda e trajnimit të stafit akademik

TRAJNIME TE STAFIT AKADEMIK

VITI AKADEMIK 2019-2020

 

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë organizon trajnime për të gjithë stafin akademik, sipas agjendës së mëposhtme:

 

Vlerësimi psikosocial i studentëve dhe motivimi i tyre për të rritur efikasitetin e të nxënit Prof. Asoc. Artemisi Shehu 10.10.2019 10:00-12:00 Salla e Konferencave

 

 

Korpusi qendror

 

 

Albanian

University

Shkëmbim eksperience ndërmjet stafit akademik mbi organizimin e klasës Tryezë e rrumbullakët 11.10.2019 10:00-12:00
Google classroom PhD. Genta Rexha 14.10.2019 10:00-12:00