Albanian University shpall vend vakant për: Drejtues Departamenti i Shkencave Juridike dhe Politiko-Administrative, Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Tiranë, më 27/03/2024

 

Vend Vakant

 

Albanian University shpall vend vakant për:

 

 1. Drejtues Departamenti i Shkencave Juridike dhe Politiko-Administrative, Fakulteti i Shkencave Shoqërore

 

Kandidati duhet të përmbushë kriteret bazuar në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.

 

 • të zotërojë të paktën gradën shkencore “Doktor”.
 • të ketë përvojë akademike.
 • të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkuron
 • të ketë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët

Detyrat kryesore:

 1. Organizon dhe drejton punën për hartimin e planeve dhe programeve mësimore për lëndët që mbulon departamenti dhe ndjek zbatimin e tyre;
 2. I paraqet Dekanit kandidatët për personel akademik dhe personel akademik të ftuar;
 1. I propozon Dekanit masa për shkelje të disiplinës në punë nga personeli akademik i departamentit;
 2. Harton në mënyrë periodike analizën e punës mësimore dhe kërkimore të departamentit dhe propozon e merr masa për përmirësimin e mëtejshëm të saj;
 3. përfaqëson departamentin dhe vepron në emër të tij në marrëdhënie me Dekanin, Senatin, Rektorin dhe Bordin;
 4. në emër të departamentit bën përpjekje të vazhdueshme për krijimin e lidhjeve me institucione homologe dhe promovimin e departamentit;
 5. organizon veprimtari të cilat promovojnë arritjet e departamentit nëpërmjet nxitjes së botimeve didaktike-shkencore, përfshirjes ose bashkëpunimit në projekte dhe përditësimit të rubrikave në faqen web të AU-së;
 6. ndjek dhe përgjigjet për veprimtarinë mësimore dhe kërkimore të departamentit;
 7. organizon dhe drejton punën për hartimin e teksteve mësimore për lëndët që mbulon departamenti;
 8. kryen shpërndarjen e ngarkesës mësimore dhe asaj kërkimore të departamentit;
 9. bashkëpunon me sekretarinë mësimore në trajtimin e problemeve lidhur me cilësinë e mësimdhënies dhe frekuentimin e përvetësimin e dijeve nga studentët;
 10. miraton komisionet e provimeve;
 11. propozon përbërjen e komisioneve për provimet e formimit dhe mbrojtjen e temave të diplomave.

 

Kandidatët duhet të sjellin CV dhe letër interesi brenda datës 12/04/2024, në këtë adresë e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al