“PROBLEMATIKA, SFIDA DHE RISI MBI ZHVILLIMIN EKONOMIK DHE RRITJEN E MIRËQENIES NË SHQIPËRI”

Albanian University , bashkëorganizator e Konferencës së tretë Ndërkombëtare Studentore me titull: “PROBLEMATIKA, SFIDA DHE RISI MBI ZHVILLIMIN EKONOMIK DHE RRITJEN E MIRËQENIES NË SHQIPËRI”  me ftues kryesor Departamentin e Biznesit dhe Ekonomisë, Fakulteti i Biznesit dhe Teknologjisë at Nehemiah Gateway University.