VENDE VAKANTE DEPARTAMENTI INXHINIERIVE

Vende Vakante

Viti akademik 2023-2024, semestri i parë

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Në kuadër të plotësimit të personelit akademik për vitin akademik 2023-2024, semestri i parë, Departamenti i Inxhinierive paraqet vende vakante dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë:

  1. Departamenti i Inxhinierive: 2 vende pune për personel akademik me kohë të plotë (asistent lektor) në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.

Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

Të kenë mbaruar studimet Bachelor dhe Master i Shkencave në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.

Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).

Të kenë minimumi 3 vite eksperiencë pune.

Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.

Të kenë njohuri të mira në lëndët:

  • Bazat e telekomunikacionit,
  • Bazat e elektronikës,
  • Elektronika analoge/Elektronika dixhitale,
  • Sisteme elektronike,
  • Elektronika e fuqisë.

Të interesuarit mund të aplikojnë me një CV dhe letër interesi në adresën elektonike e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al