Zyra e Projekteve dhe e Zhvillimit Shkencor

Zyra e Projekteve dhe Zhvillimit Shkencor

Në kuadër të ligjit të ri ‘’Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë ne Republiken e Shqiperise’’, nr. 80/2015, Albanian University ka krijuar  zyrën e Projekteve dhe Zhvillimit Shkencor  si njësi përbërëse e Zyrës së Koordinimit të Kërkimit-Shkencor dhe Botimeve Akademike.

Kjo zyrë ka si funksione bazë, por jo vetëm:

 • Afatshkurtër: Gjetjen, ndjekjen dhe aplikimin e projekteve të ndryshme si:

Erasmus+, Horizon 2020, Visegrad Fund for Universities, Marie Curie Scholarships for Academia, shkëmbime pedagogesh dhe studentësh me shkolla te huaja, dhe shumë të tjerë.

 • Afatgjatë: Akreditimin e Universitetit, Lehtësim dhe Mundësim të aplikimeve në fonde ndërkombëtare të departamenteve të ndryshme të Universitetit, Bashkëpunime të ndryshme me botën e biznesit dhe universitete të tjera ndërkombëtare, etj.

Për më shumë informacion, më poshtë një listë e projekteve që synohen për tu integruar në Albanian University:

 • ERASMUS +
 • HORIZON 2020
 • FONDI VISEGRAD
 • (IPA) INSTRUMENTET PER ASISTENCEN PER ADERIM NE BASHKIMIN EUROPIAN
 • INTERREG (ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO)
 • KESHILLI I DEKANEVE
 • KALENDAR SPECIFIK PER SEMINARE DHE KONFERENCA AKADEMIKE
 • BURSAT MARIE SKLODOWSKA CURIE ACTIONS
 • PROJEKTET SUEDEZE (SWEDISH SLU GLOBAL)
 • BASHKEPUNIMI I UNIVERSITETET DHE ALBANIAN UNIVERSITY
 • KARTA E BOLONJES DHE UNIVERSITETET EUROPIANE
 • NJESIA PER MARREDHENIET ME JASHTE DHE AMBASADAT E HUAJA NE VEND INTERNATIONAL AFFAIRS UNIT
 • STRATEGJIA DHE VIZIONI PER MARREDHENIET ME PUBLIKUN
 • PROCESI I AKREDITIMIT DHE INSTITUTI SHKENCOR
 • TE TJERA