VKM & Udhëzime të MASR

VENDIM
Nr. 436, datë 3.6.2020
PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E
KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE NË
PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË OSE
TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË VITET E NDËRMJETME TË KËTYRE
PROGRAMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITET
AKADEMIKE 2020–2021 DHE 2021-2022 E NË VIJIM
(ndryshuar me vendimin nr. 46, datë 27.1.2021, nr. 363, datë 26.5.2022)

 

Nr.-4-vendim-2020-06-03-436_perditesuar

 

 

URDHËR I PËRBASHKËT

Nr.8 , Datë 30/06/2022

PËR MIRATIMIN E KALENDARIT PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

 

Nr.-5-urdher_rash_qsha_nr.8_2022