Vende Vakante

VENDE VAKANTE
ALBANIAN UNIVERSITY

 

I. Në kuadër të plotësimit të stafit akademik për semestrin e II-të të vitit akademik 2017 – 2018, Albanian University shpall vendet vakante për staf akademik sipas kërkesave të Fakulteteve si më poshtë vijon:

 

Në kuadër të plotësimit të stafit akademik për semestrin e II-të të vitit akademik 2017 – 2018, Fakulteti i Shkencave Mjekesore shpall:

28 vende vakante

Specifikisht

 1. Departamenti i Stomatologjise : 5 vende vakante;
 2. Departamenti i Farmacise: 3 vende vakante;
 3. Departamenti i Infermierise dhe Fizioterapise: 20 vende vakante

Departamenti i Stomatologjise

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të kenë përfunduar Ciklin e dytë apo të tretë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të mbulojnë.
 • Preferohet eksperienca në mësimdhënie dhe eksperienca profesionale lidhur me fushën që do të mbulojnë.
 • Të zotërojnë aftësi të nevojshme profesionale në vendin e punës dhe aftësi komunikimi.
 1. Lenda “Biostatistikë” – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 2. Lenda “Fizikë” – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 3. Lenda “Anatomi Normale”–1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 4. Lenda “Fiziologji”– 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar.
 5. Lenda “Radiologj” – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar

Departamenti Farmaci

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të kenë përfunduar Ciklin e dytë apo të tretë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të mbulojnë.
 • Preferohet eksperienca në mësimdhënie dhe eksperienca profesionale lidhur me fushën që do të mbulojnë.
 • Të zotërojnë aftësi të nevojshme profesionale në vendin e punës dhe aftësi komunikimi.
 1. Lenda “Anatomi” – 1 pedagog, me të paktën gradën Doktor shkencash dhe me eksperience ne mësimdhënie për pedagog të brendshëm
 2. Lenda “Fiziologji” – 1 pedagog, me të paktën gradën Doktor shkencash dhe me eksperience ne mësimdhënie për pedagog të brendshëm
 3. Lenda “Kimi fizike koloidale” – 1 pedagog, me të paktën gradën Doktor shkencash dhe me eksperience ne mësimdhënie për pedagog të brendshëm

Departamenti Infermieri e Fizioterapi

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të kenë përfunduar Ciklin e dytë apo të tretë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të mbulojnë.
 • Preferohet eksperienca në mëimdhënie dhe eksperienca profesionale lidhur me fushën që do të mbulojnë.
 • Të zotërojnë aftësi të nevojshme profesionale në vendin e punës dhe aftësi komunikimi.

Programi i Studimit në “Infermieri” 

 1. Lenda “Infermieristikë Kirurgjikale”– 2 Pedagogë me gradën Prof.Dr
 1. Lenda “Fiziologji Patologjike”– 1 Pedagog me gradën Prof.Dr/Asc dhe 1 Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 1. Lenda “Etikë Mjekësore” – 1 Pedagog me gradën Prof.Dr/Asc dhe 1 Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 2. Lenda “Urgjencë” – 1 Pedagog me gradën Prof.Dr/Asc ose 1 Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 3. Lenda “Infermieristika e Obstetrike Gjinekologjisë” – 2 Pedagogë me gradën Prof.Dr/Asc dhe 1 Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie
 4. Lenda “Psikiatri, Infermieristika e Psikiatrisë” – 1 Pedagog me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 5. Lenda “Geriartri” – 2 Pedagogë me gradën Prof.Dr/Asc dhe 1 Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 6. Lenda “Infermieristika e Sëmundjeve të Brëndshme” –1 Pedagog me gradën Doktor Shkencash dhe me eksperience në mësimdhënie.

 Programi i Studimit Bachelor në “Fizioterapi” :

 1. Lenda “Rehabilitim Prostetik”– 1 Pedagog me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi me eksperience në mësimdhënie.
 2. Lenda “Rehabilitim Neruologjik” – 1 Pedagog me gradën Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 3. Lenda “Fizioterapi Instrumentale” – 1 Pedagog me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi me eksperience në mësimdhënie.
 4. Lenda “Histologji “-1 Pedagog me gradën Doktor Shkencash
 5. Lenda “Vlerësim Neurofiziologjik”– 1 Pedagog me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi

Programin e Studimit Master Profesional në “Infermieri Kirurgjikale” :

 1. Lenda “Infermieristika në kirurgjinë Abdominale Urologjike” -1 Pedagog i brendshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.
 2. Lenda “Infermieristika në kirurgjinë Torakale dhe Kardiovaskulare” -1 Pedagog të brendshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash, me eksperience në mësimdhënie.
 3. Lenda “Infermieristika në Urgjencat Kirurgjikale dhe Djegjet Plastike”- Pedagog të brendshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash, me eksperience në mësimdhënie

Te interesuarit mund te paraqesin nje CV dhe leter Interesi prane Zyres se Burimeve Njerezore ose me e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al brenda dates 10 Shkurt 2018.

 

Në kuadër të plotësimit të stafit akademik për semestrin e II-të të vitit akademik 2017 – 2018, Fakulteti i Shkencave te Aplikuara dhe Ekonomike shpall:

11 vende vakante

Specifikisht

 1. Departamenti i Inxhinierive: 3 vende vakante;
 2. Departamenti i Arkitekturës: 4 vende vakante;
 3. Departamenti i Shkencave Ekonomike: 4 vende vakante;

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të kenë përfunduar ciklin e dytë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të mbulojnë me mesatare mbi 8 (tetë);
 • Preferohet eksperiencë në mësimdhënie dhe eksperiencë profesionale, e lidhur me lëndën që do të mbulojnë;
 • Preferohet që aplikantët të kenë gradën shkencore “Doktor”.
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi.

Sipas kërkesave të Departamentit të Inxhinierive shpallen 3 vende vakante si më poshtë vijon:

 1. 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushat e Inxhinierisë Elektrike ose ekuivalente.

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Elektrike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 • Cilësia, normativa, legjislacioni teknik
 • Transmisione elektrike
 • Makina elektrike 2
 • 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 • Teoria e fushës elektromagnetike/Elementë të fushës elektromagnetike
 • Elektronika e fuqisë
 • Arkitektura e sistemeve të kontrollit
 • Elektronika analoge
 • Përpunim numerik i sinjaleve
 • Elektronika e aplikuar në mekatronikë
 • Projektim i qarqeve dixhitale
 • 1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushat e Inxhinierisë Elektronike, Teknologjisë së Informacioni, Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike ose ekuivalente.

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushat e Inxhinierisë Elektronike, Teknologjisë së Informacioni, Inxhinierisë Kompjuterike/Informatike ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).
 3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë pune.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët:
 • Teoria e trafikut
 • Rrjeta telematike
 • Arkitektura e kompjuterave
 • Baza të dhënash 2
 • Teknologjia WEB
 • Programim në ambjente të shpërndarë 2
 • Sistemet e informacionit

Sipas kërkesave të Departamentit të Arkitekturës shpallen 4 vende vakante në profilet e mëposhtme:

 • Histori Arti II – një pedagog me të paktën gradën Doktor Shkencash.
 • Anatomi Artistike – Një pedagog me të paktën gradën Doktor Shkencash.
 • Bazat e pikturës – Një pedagog me të paktën gradën Doktor Shkencash.
 • Menaxhim Arti– Një pedagog me të paktën gradën Doktor Shkencash.

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur Doktoraturën në fushat e Arkitekturë / Urbanistikë / Inxhinieri / Arte / Dizajn.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë) të studimeve Master, nëse nuk ka Doktoraturë.
 3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë në mësimdhënie.
 4. Të kenë njohuri të mira në lëndët që duan të angazhohen.

Sipas kërkesave të Departamentit të Shkencave Ekonomike shpallen 4 vende vakante si më poshtë vijon:

 1. 4 vende pune për personel akademik me kohë të plotë (Profesorë / Lektorë) në fushat e Financës, Manaxhimit ose ekuivalente.

Kandidatët për këto vende pune duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë mbrojtur Doktoraturën në fushat e Financës, Manaxhimit ose ekuivalente.
 2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë) të studimeve Master, nëse nuk ka Doktoraturë.
 3. Të kenë minimumi 3 vjet eksperiencë në mësimdhënie.
 4. Të kenë njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh.
 5. Të kenë njohuri të mira në lëndët që duan të angazhohen.

Te interesuarit mund te paraqesin nje CV dhe leter Interesi prane Zyres se Burimeve Njerezore ose me e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al brenda dates 10 Shkurt 2018.

 

Në kuadër të plotësimit të stafit akademik për semestrin e II-të të vitit akademik 2017 – 2018, Fakulteti i Shkencave Shoqerore shpall:

6 vende vakante

Specifikisht

 1. Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme: 2 vende vakante;
 2. Departamenti i Shkenca Juridike: 2 vende vakante;
 3. Departamenti i Shkenca Politiko-Administrative: 2 vende vakante

Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të kenë përfunduar Ciklin e dytë apo të tretë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të mbulojnë.
 • Preferohet eksperienca në mësimdhënie dhe eksperienca profesionale lidhur me fushën që do të mbulojnë.
 • Të zotërojnë aftësi të nevojshme profesionale në vendin e punës dhe aftësi komunikimi.
 1. Lënda “Intervista Klinike – programi i studimit “Master Profesional në Psikologji Klinike”, 1 pedagog me gradën Dr dhe eksperiencë pune në këtë profil.
 2. Lënda “Sistemet aktuale diagnostike”  – programi i studimit “Master Profesional në Psikologji Klinike”, 1 pedagog me gradën Dr dhe eksperiencë pune në këtë profil.

Departamenti Shkenca Juridike

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të kenë përfunduar Ciklin e dytë apo të tretë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të mbulojnë.
 • Preferohet eksperienca në mësimdhënie dhe eksperienca profesionale lidhur me fushën që do të mbulojnë.
 • Të zotërojnë aftësi të nevojshme profesionale në vendin e punës dhe aftësi komunikimi.
 1. Lënda “E Drejtë Financiare” – programi i studimit “Shkenca Juridike” – Profili Publik-Administrativ, 1 pedagog me titull  Prof.Asoc.Dr.
 1. Lënda “E Drejtë e Pronësisë Intelektuale” – programi i studimit Msc Profili E Drejtë Private profilizuar në Shoqëritë Tregtare, 1 pedagog  me titull  Asoc.Dr.

Departamenti Shkenca Politiko-Administrative

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të kenë përfunduar Ciklin e dytë apo të tretë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të mbulojnë.
 • Preferohet eksperienca në mësimdhënie dhe eksperienca profesionale lidhur me fushën që do të mbulojnë.
 • Të zotërojnë aftësi të nevojshme profesionale në vendin e punës dhe aftësi komunikimi.
 1. Lënda: “Administrim dhe Politika Publike”– 1pedagog, për nivelin Bachelor, së paku gradën Doktor i shkencave dhe me eksperience në mësimdhënie.
 2. Lënda: “E drejta e punës dhe sigurisë sociale”- 1 pedagog për nivelin Master Profesional – me së paku gradën Doktor i shkencave dhe me eksperiencë në mësimdhënie.

Te interesuarit mund te paraqesin nje CV dhe leter Interesi prane Zyres se Burimeve Njerezore ose me e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al brenda dates 10 Shkurt 2018.

 

II.  Departamenti i Inxhinierive pranë  Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike në “Albanian University” shpall vend vakant – Laborant për laboratorët e Inxhinierive.

Të interesuarit duhet të kenë diplomën Master i Shkencave në fushën përkatëse, të kenë njohuri mbi pajisjet e laboratorit, të ketë eksperiencë pune.

Aplikimi bëhet me një CV dhe letër interesi deri më datë 20 Dhjetor 2017, pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore ose 

e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al

III. Albanian University paraqet vendet vakante për Dizajner si më poshtë:

Lëndët
1-Ilustrim
2-Anatomi Artistike
3-Grafike
4-Arti Grafik i Botimeve
5-Histori Arti II
6-Art 2D (Photoshop, Ilustrator, InDesign, CorelDRAW)
7-Bazat e piktures
8-Art 3D (3d Max)
9-Menaxhim Arti

Kandidatet duhet te sjellin CV dhe leter interesi brenda 05 Shkurt 2018 ne kete adrese e-mail:

burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al