Orë e hapur në lëndën “Matematikë” me temë: NUMËRIMI ME NGA 4-ËR