Konferenca e Tretë Studentore

AGJENDA- KONFERENCA E TRETË STUDENTORE E ORGANIZUAR NGA UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR NË STRUGË DHE ALBANIAN UNIVERISITY NË TIRANË

Konsolidimi i Shtetit të së Drejtës në Shqipëri dhe Maqedoni në kuadër të integrimit në BE”

  • Tematika e Konferencës parashikon të evidentojë problematika dhe sfida që po kalojnë vendet tona, të jepen zgjidhjet dhe risitë nga këndvështrimi i studentëve, duke synuar botimin në një vëllim të posaçëm të konferencës dhe shpërndarjen/sugjerimin për implementimin në praktikë nga aktorët vendimmarrës të lançuar në secilin punim;
  • Ndër përfitimet e Konferencës renditen:
    Plotësimi gradual/progresist i rekomandimeve nga MASR (kërkim shkencor/botime);
    Njohja dhe shkëmbimi i eksperiencave me universitete të tjera;
    Evaluimi i standardit të përgatitjes së studentëve në krahasim me të tjerët;

Data: 07 DHJETOR 2018 (E PREMTE)

Vendi i zhvillimit të Konferencës : Universiteti Ndërkombëtar në Strugë

Komiteti shkencor

Prof Dr. Kaliopi Naska

Dr.Shpëtim Cami

Komisioni organizativ

Msc. Senada Lacka – Universiteti Ndërkombëtar i Strugës

Msc. Anegla Guri – Albanian University

PROGRAMI I KONFERENCËS

Koha–10:00-10:15 – Pritja dhe rregjistrimi i përfaqësuesve dhe studentëve te Albanian University nga stafi akademik dhe studentët e UNS-së .

Koha: 10:30-11:15– Nënshkrimi i marrëveshjes për bashkëpunim mes Rektorit të Universitetit Ndërkombëtar në Strugë Prod.Dr.Bashkim Rama dhe Rektorit të Albanian University në Tiranë Prof.Dr.Vera Ostreni.

Koha: 11:30- 13:30– Hapja e Konferencës Studentore me një Dokumentar për rrugëtimin 10 vjeçar të UNS-së si Institucion i lartë Arsimor në Maqedoni dhe prezantimi i punimeve nga studentët e të dy universiteteve .

Koha:13:30- 14:00– Pyetje nga Paneli dhe diskutim nga salla dhe shpërndarja e çertifikatave për pjesëmarrësit.

Koha: 14:00 – 14 30 – Vizita në kampuset e universitetit.

PANEL L1,P1

1.International University of Struga, Maqedoni
Staf Akademik: Doc.dr. Shpetim Cami, Prorektorja per arsim Prof.Dr.Florida Veljanovska, Kordinator i veprimtarise hulumtuese-shkencore në kuadër të UNS-së, Msc.Abidin Trena.

1.Albanian University
Staf Akademik: Prof Dr. Kaliopi Naska, Dekane e Fakultetit të Shkencave Shoqërore, Përgjegjësi i Departamentit të Shkencave Politiko Administrative Dr. Doriana Pano, Përgjegjësi i Departamentit të Shkencave Juridike Dr. Ismail Tafani

Studentët pjesëmarrës:

1. Çfarë pas Referendumit? Maqedonia dhe sfidat e saj euroatlantike

Daljana Pasho – UNS

2. Vazhdimësia e Ballkanit pas pranimit në BE

Ani Koçi – AU

3. Vëmendja Ndërkombëtare për Maqedoninë-Pse Tani?

Ilir Elezi – UNS

4. Sfidat e Ballkanit Perëndimor për (dhe) integrimin në BE.

Neada Stana – AU

5. To Be or Not to Be

Kristina Vojoviç – UNS

6. Sistemi i Drejtësisë në Republikën e Shqipërisë

Kristina Torra – AU

7. Përfitimet e Maqedonisë nga antarësimi në BE

Rea Shundi – UNS

8. Përmbushja e kritereve nga Shqipëria per t’u anetarësuar në BE me fokus në reformimin e sistemit të drejtësisë.

Beljana Buçi – AU